Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gliwicach

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Ogłoszenia o naborach do jednostek
Kategoria: Ogłoszenia o naborach do jednostek

Nabór na wolne stanowisko pracy: Główny Księgowy

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8 w Gliwicach ul, Syriusza 30

Zatrudni pracownika na stanowisko urzędnicze: Główny Księgowy

 

Zakres zadań, które będą wykonywane na stanowisku:

 1. prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 2. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunków szkoły,
 3. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym jednostki,
 4. dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 5. opracowanie projektów planów finansowych jednostki oraz sprawozdań z ich realizacji,
 6. sporządzanie sprawozdań budżetowych oraz finansowych jednostki,
 7. przestrzeganie oraz nadzorowanie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych,
 8. prowadzenie rozliczeń szkoły z budżetem państw oraz innymi instytucjami, z którymi szkoła współpracuje w zakresie finansowym,
 9. wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

Wymagania niezbędne:

 1. posiada obywatelstwo polskie,
 2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 3. nie była prawomocnie skazana za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karno skarbowe,
  a także nie była karana za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego.
 4. Spełnia jeden z poniższych warunków:
  - ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej trzyletnią praktykę w księgowości,
  - ukończyła średnią, policealną lub pomaturalna szkołę o kierunku finanse i rachunkowości oraz posiada co najmniej sześcioletnią praktykę w księgowości,
  - jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
  - posiada świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certyfikat księgowy, wydany na podstawie odrębnych przepisów.

Wymagania dodatkowe:

 1. biegła znajomość obsługi komputera w zakresie pozwalającym na poprawne wykonywanie zadań na stanowisku główna księgowa,
 2. znajomość obsługi w zakresie programów Vulcan księgowość, KSAT,
 3. znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej,
 4. znajomość przepisów oświatowych i samorządowych.

Predyspozycje osobowości oraz umiejętności interpersonalne:

 1.  umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista, komunikatywność, samodzielność, umiejętność organizowania pracy, dokładność, sumienność, rzetelność,  życzliwość, dyspozycyjność,
 2. zdolność podejmowania samodzielnych decyzji i zaangażowania w pracy.

 

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. praca administracyjno – biurowa z monitorem ekranowym w niepełnym wymiarze godzin (1/2 etatu) – 20 godzin tygodniowo, 4 godziny dziennie,
 2. planowany termin zatrudnienia – 01.11.2021 r.
 3. miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:
 • nie występują szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy,
 • pomieszczenie biurowe znajdują się na parterze,
 • do budynku prowadzi podjazd dla niepełnosprawnych.

 

Informacja nt. wymaganych dokumentów:

Kandydaci do objęcia stanowiska głównego księgowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8
w Gliwicach są zobowiązani do przygotowania i złożenia następujących dokumentów:

 1. list motywacyjny,
 2. kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 3. curriculum Vitae,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy i doświadczenia zawodowe
  – świadectwa pracy, jeżeli stosunek pracy trwa nadal zaświadczenie o zatrudnieniu,
 6. oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 7. oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 8. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku specjalisty,
 9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzania swoich danych osobowych zawartych
  w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą
  o Ochronie Danych Osobowych.

Informacje dotyczące terminu, miejsca, formy składania dokumentów:

Kandydaci są zobowiązani do złożenia dokumentów w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić tytuł postępowania: „Nabór na stanowisko główny księgowy w ZSO nr 8 w Gliwicach”.

Na kopercie nie należy umieszczać żadnych innych informacji.

Dokumenty należy złożyć w siedzibie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gliwicach ul. Syriusza 30 w sekretariacie w terminie do dnia 27.10.2021 r. do godziny 15:00.

W przypadku nadsyłania dokumentów pocztą, liczy się data wpływu dokumentacji do ZSO nr 8
w Gliwicach. Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Nie ma możliwości przekazania dokumentów drogą elektroniczną.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż:    6%

Dodatkowe informacje:

 1. jeżeli w jednostce wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów
  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%, pierwszeństwo
  w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyjątkiem kierowniczych stanowisk urzędniczych przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe,
 2. kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego uprawnienia, zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Katarzyna Dąbrowska – Dyrektor ZSO nr 8 w Gliwicach

Okres publikacji od 18.10.2021 r. do 27.10.2021 r.

 

 

Załączniki:

Curriculum vitae

Kwestionariusz osobowy

List motywacyjny

Oświadczenie_1

Oświadczenie_2

Oświadczenie_3

Oświadczenie_4

Oświadczenie_5