Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gliwicach

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Ogłoszenia o naborach do jednostek
Kategoria: Ogłoszenia o naborach do jednostek

Informacja o wynikach naboru na stanowisko specjalisty ds. kadrowo-płacowych

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gliwicach z siedzibą przy ul. Syriusza 30
w Gliwicach informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej
wymienione stanowisko wybrana została Pani Maria Orłowska

Uzasadnienie

Pani Maria Orłowska wykazała się odpowiednimi kwalifikacjami do zatrudnienia na stanowisku specjalisty ds. kadrowo-płacowych
W procedurze naboru spełniła wszystkie wymagania formalne uzyskując maksymalną liczbę punktów dodatkowych za wymagania pożądane. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się szerokim zasobem wiedzy teoretycznej, a także znajomością zadań realizowanych na ww. stanowisku. Posiadana wiedza merytoryczna oraz dotychczas zdobyte doświadczenie zawodowe pozwolą Pani Marii Orłowskiej na sprawne wdrożenie się i podjęcie pracy na proponowanym stanowisku.

Nabór na wolne stanowisko specjalisty ds. kadrowo-płacowych

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8 w Gliwicach ul, Syriusza 30

Zatrudni pracownika na stanowisko urzędnicze: specjalisty ds. kadrowo-płacowych

 

Zakres zadań, które będą wykonywane na stanowisku:

 1. Wprowadzanie danych, naliczanie wynagrodzeń, tworzenie list płac
 2. Przygotowanie przelewów
 3. Rozliczenia z Urzędem Skarbowym oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych – prawidłowe
  i terminowe sporządzanie oraz przesyłanie deklaracji
 4. Wystawianie zaświadczeń o wysokościach zarobków i zatrudnieniu, RP-7
 5. Rozliczanie zwolnień lekarskich
 6. Tworzenie i rozliczanie rezerw wynagrodzeń
 7. Tworzenie analiz wynagrodzeń
 8. Budżetowanie i rozliczanie kosztów związanych z zatrudnieniem
 9. Nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentacji płacowej
 10. Nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentacji z ZUS, US, GUS i PFRON
 11. Wprowadzanie danych płacowych do SIO
 12. Należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów związanych
  z wynagrodzeniami
 13. Współpraca z głównym księgowym w zakresie prowadzenia rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami o finansach publicznych i rachunkowości budżetowej.
 14. Prowadzenie spraw kadrowych pracowników ZSO nr 8 administracji i obsługi oraz pracowników pedagogicznych w oparciu o Kartę nauczyciela i przepisy Kodeksu pracy,
 15. Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy dotycząca umów,  zatrudniania skierowanych bezrobotnych oraz terminowych sprawozdań.
 16. Współpraca z Sądem Rejonowym dotycząca nieodpłatnych prac na cele ZSO nr 8, sporządzanie sprawozdań i utrzymywanie stałego kontaktu z Kuratorem.
 17. Współdziałanie z pozostałymi komórkami w szkole – dyrekcja, księgowość, stołówka szkolna, pielęgniarka higieny szkolnej, biblioteka, pedagodzy oraz z kontrahentami zewnętrznymi – służba BHP, służba ochrony mienia i inne w zakresie prawidłowego funkcjonowania placówki.
 18. Gromadzenie aktów normatywnych dotyczących funkcjonowania szkoły, terminowe i prawidłowe aktualizowanie i wdrażanie zmieniających się przepisów obowiązującego prawa.
 19. Wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora szkoły związanych z prawidłowym funkcjonowaniem szkoły.

 

Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 3. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 4. Nieposzlakowana opinia
 5. Znajomość przepisów prawa oświatowego dotyczącego wynagrodzeń pracowników oświaty, ubezpieczeń społecznych, PFRON, ZFŚS oraz Kodeksu Pracy
 6. Znajomość programów: PŁATNIK, VULCAN, arkusz kalkulacyjny Excel
 7. Samodzielność w pracy,

Wymagania dodatkowe:

 1. Biegła znajomość obsługi komputera w zakresie pozwalającym na poprawne wykonywanie zadań na stanowisku specjalisty ds.kadrowo-płacowych
 2. Znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej

Predyspozycje osobowości oraz umiejętności interpersonalne:

 1. Umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista, komunikatywność, samodzielność, umiejętność organizowania pracy, dokładność, sumienność, rzetelność, życzliwość, dyspozycyjność
 2. Zdolność podejmowania samodzielnych decyzji i zaangażowania w pracy.

 

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. Praca biurowa z monitorem ekranowym w pełnym wymiarze godzin – 40 godzin tygodniowo, 8 godziny dziennie
 2. Planowany termin zatrudnienia – 02.01.2023 r.
 3. Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:
  1. nie występują szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy,
  2. pomieszczenie biurowe znajdują się na parterze,
  3. do budynku prowadzi podjazd dla niepełnosprawnych.

 

Informacja nt. wymaganych dokumentów:

Kandydaci do objęcia stanowiska specjalisty ds. kadrowo-płacowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gliwicach są zobowiązani do przygotowania i złożenia następujących dokumentów:

 1. list motywacyjny,
 2. kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 3. curriculum Vitae,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy i doświadczenia zawodowe
  – świadectwa pracy, jeżeli stosunek pracy trwa nadal zaświadczenie o zatrudnieniu,
 6. oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 7. oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 8. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku specjalisty,
 9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzania swoich danych osobowych zawartych
  w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą
  o Ochronie Danych Osobowych.

Informacje dotyczące terminu, miejsca, formy składania dokumentów:

Kandydaci są zobowiązani do złożenia dokumentów w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić tytuł postępowania: „Nabór na stanowisko specjalisty ds. kadrowo-płacowych w ZSO nr 8 w Gliwicach”.

Na kopercie nie należy umieszczać żadnych innych informacji.

Dokumenty należy złożyć w siedzibie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gliwicach ul. Syriusza 30 w sekretariacie w terminie do dnia 14.12.2022 r. do godziny 11:00.

W przypadku nadsyłania dokumentów pocztą, liczy się data wpływu dokumentacji do ZSO nr 8 w Gliwicach. Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Nie ma możliwości przekazania dokumentów drogą elektroniczną.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż: 6%

Dodatkowe informacje:

 1. Jeżeli w jednostce wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów
  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%, pierwszeństwo
  w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyjątkiem kierowniczych stanowisk urzędniczych przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe
 2. Kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego uprawnienia, zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Katarzyna Dąbrowska – Dyrektor ZSO nr 8 w Gliwicach

 

Załączniki:

1. kwest-osobowy-dla-osoby-ubieg-sie-o-zat

2. oświadczenie o niekaralnosci

3. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych

4. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

5.oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnej