Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gliwicach

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Informacja o ochronie danych osobowych

Informacja o ochronie danych osobowych

Inspektor Ochrony Danych 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Administrator
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8
w Gliwicach, ul. Syriusza 30, reprezentowany przez dyrektora Katarzynę Dąbrowską.

Współadministratorzy
2. Współadministratorami danych osobowych są Miejskie Jednostki Organizacyjne 
Gminy Gliwice wymienione w Zarządzeniu organizacyjnym nr 5/19 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia uzgodnień dotyczących określenia zakresów odpowiedzialności współadministratorów w zakresie wypełniania obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Inspektor ochrony danych Administratora
3. Inspektorem Ochrony Danych w Jednostce jest: Aleksandra Cnota-Mikołajec, adresy e-mail: aleksandra@eduodo.pl, iod@eduodo.pl

Cel i podstawa przetwarzania
4. Celem przetwarzania danych osobowych jest wypełnianie zadań wynikających z
obowiązku kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży.
5. Podstawą przetwarzania danych osobowych są:
    Art. 6 ust. 1 lit. a) i lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu   
    Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony    
    osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie   
    swobodnego przypływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
           1) Przepisy prawa:
               a. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
               b. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,
           2) Zgoda osoby, której dane dotyczą.

Odbiorcy danych

6. Odbiorcami danych mogą być firmy świadczące usługi na rzez Jednostki:
           a. Dostawca oprogramowania do prowadzenia dziennika elektronicznego
               VULCAN Sp. z o.o., Wrocław, ul. Wołowska 6
           b. Firma świadcząca usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
               BHP-LEX Sp. z o.o., Zabrze , ul. Wolności 345
           c. Firma świadcząca usługi z zakresu opieki medycznej w miejscu nauczania i 
               wychowania  Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Vitamed Sp. z o.o.,    
               Gliwice, ul. Różana 7
           d. Firma świadcząca usługi w zakresie administrowania systemem informatycznym SilesiaNet
               Lesław Frydel, Gliwice, ul. Saturna
           e. Podmioty, które realizują zadania publiczne

Okres przechowywania danych osobowych

7. Dane osobowe przetwarzane celem realizacji obowiązku prawnego ciążącego na   
   administratorze, będą przechowywane przez okres zgodny z jednolitym rzeczowym  
   wykazem akt, opracowanym na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o 
   narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
   Dane osobowe zawarte w dziennikach lekcyjnych – 5 lat od zakończenia nauki w 
   szkole. Dane osobowe zawarte w arkuszach ocen – 50 lat od zakończenia nauki w    szkole.

8.Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do momentu  
   wycofania zgody lub przez okres 50 lat.

Prawa osób, których dane dotyczą.
9. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do:
          a. dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;
          b. poprawiania i uzupełniania swoich danych osobowych;
          c. usunięcia danych przetwarzanych na podstawie zgody;
             cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
             dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
          d. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych   
             Osobowych.


Informacje dodatkowe
10. Podanie danych osobowych zgodnie z pkt. 5 ppkt. 1) jest obowiązkiem ustawowym.
11. Podanie danych osobowych zgodnie z pkt. 5 ppkt. 2) jest obowiązkiem umownym.    
     Niewyrażenie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości wykonywania czynności, 
          objętej zgodą na przetwarzanie danych osobowych.
12. Podane dane osobowe nie służą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w    
          tym profilowania.

Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna monitoringu wizyjnego

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęZespół Szkół Ogólnokształcących nr 8
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćPiotr Jaworski
Data wytworzenia informacji2020-06-16 12:49:23
Informację wprowadził do BIPPiotr Jaworski
Data udostępnienia informacji w BIP2020-06-16 12:49:23
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Modyfikacja stronyPiotr Jaworski2020-09-03 15:05:12
2Modyfikacja stronyPiotr Jaworski2020-09-17 12:12:10
3Modyfikacja stronyPiotr Jaworski2020-09-17 12:45:56
4Modyfikacja stronyPiotr Jaworski2020-12-18 12:53:21
5Modyfikacja stronyPiotr Jaworski2020-12-18 12:56:34
6Modyfikacja stronyPiotr Jaworski2020-12-30 12:36:57
7Modyfikacja stronyPiotr Jaworski2020-12-30 12:38:00
8Modyfikacja stronyPiotr Jaworski2020-12-30 12:40:17
9Modyfikacja stronyPiotr Jaworski2020-12-30 12:41:51