oznaczenie sprawy: ZSO8.26.1.2019

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8
zawiadamia o wynikach postępowania

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

"Modernizacja obiektu - instalacji elektrycznej, słaboprądowej i oświetlenia."

 

Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano:

HELEN-EL Helena Gregulska
ul. Warszawska 8/1 , 44-100 Gliwice z ceną 389 425,00 zł.
 
Uzasadnienie:
oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów, jest zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ustawą Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający przewidział zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy i dokonał oceny ofert.
Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) w imieniu zamawiającego informuję, że z niniejszego postępowania odrzucono ofertę złożoną przez: Elektro-Montex sp. z o.o.
Nieznanice, ul. Sobieskiego 44A 42-270 Kłomnice
Uzasadnienie faktyczne i prawne
Przyczyny odrzucenia są następujące:
a) Na podstawie art. 90 ust. 1, 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) , Zamawiający zwrócił się z prośbą o złożenie wyjaśnień dotyczącej ceny oferty, która wyczerpuje znamiona tzw. ceny rażąco niskiej. Wykonawca udzielił odpowiedzi -Wykonawca poinformował, że podczas przygotowywania oferty popełnił rażące błędy i w związku z tym rezygnuje w dalszym udziale w przedmiotowym postepowaniu.
b) Wobec powyższego, na podstawie art. 89 ust. 1, pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) oferta Wykonawcy zostaje odrzucona - zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia..
 
Wykonawcy, którzy złożyli oferty:
 
Lp.
Nazwa i adres wykonawcy  
Liczba pkt
w kryterium cena
Liczba pkt
w kryterium
okres gwarancji i rękojmi
Łączna
punktacja

1.
Elektro-Montex sp. z o.o.
Nieznanice, ul. Sobieskiego 44A,
42-270 Kłomnice
0,00
2.
HELEN-EL Helena Gregulska
ul. Warszawska 8/1 ,
44-100 Gliwice
60,00
40,00
100,00
3.
Zakład Elektryczny ELKO Jacek Bzdok
ul. Tarnogórska 10,
44-100 Gliwice
54,78
40,00
94,78
4.

Interaut Sławomir Kowalczyk
ul. Słowackiego 4,
41-400 Mysłowice
50,05
40,00
90,05


Kierownik Gospodarczy

11-04-2019 r. Anna Janik
________________________________________
(data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie)


Dyrektor Zespołu

11-04-2019 r. Katarzyna Dąbrowska

________________________________________
(data i podpis osoby zatwierdzającej ogłoszenie)