ZAŁĄCZNIK NR 7

Oznaczenie sprawy: ZSO8.26.1.2019

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU TRZECIEGO
 
 
 
______________________________________________________________
(imię i nazwisko lub nazwa podmiotu)

______________________________________________________________


______________________________________________________________
(adres podmiotu)


______________________________________________________________
(tel./faks, e-mail)

 

Stosownie do art. 22a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zobowiązuję się do oddania do dyspozycji na rzecz wykonawcy tj.:

……………………………………………………………………………………………………………………..….………
(nazwa i adres wykonawcy, któremu zostanie udostępniony potencjał)
                                                
na potrzeby realizacji zamówienia: Modernizacja obiektu - instalacji elektrycznej, słaboprądowej i oświetlenia. niezbędnych zasobów w zakresie:

ZDOLNOŚCI ZAWODOWYCH - WIEDZY I DOŚWIADCZENIA


- zakres dostępnych wykonawcy zasobów:


……………………………………………………………………………………………………………………..….………
(należy wpisać nazwę, przedmiot zrealizowanych zamówień, podczas których zdobyto doświadczenie, będące przedmiotem niniejszego zobowiązania)
 
- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia:

………………………………………………………………………………………………………………….…...…………
(należy wpisać w jaki sposób wiedza i doświadczenie podmiotu będzie wykorzystana podczas realizacji zamówienia np. czy będzie wykonywał część zamówienia jako podwykonawca)
 
- charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem:

…………………………………………………………………………………………………..…………………..…………
(należy wpisać rodzaj/charakter umowy jaki będzie łączył wykonawcę z podmiotem udostępniającym zasób)
 
- zakres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia:

……………………………………………………………………………………………………………………..……………
(należy wpisać, czy podmiot trzeci będzie brał udział w realizacji zamówienia, jeśli tak to w jakim zakresie)
 
- okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia:

……………………………………………………………………………………………………………………..……………
(należy podać okres, w którym wiedza i doświadczenie będzie udostępniona wykonawcy)ZDOLNOŚCI ZAWODOWYCH - DYSPONOWANIA OSOBAMI ZDOLNYMI DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA


- zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu:


………………………………………………………………………………………………………………………..………
(należy wpisać imię i nazwisko osób oddanych do dyspozycji wykonawcy)
 

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia:

……………………………………………………………………………………………………………….……………...
(należy wpisać w jaki sposób ww. osoby będą realizować zamówienie)
 
- charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem:

…………………………………………………………………………………………………………………….…….……
(należy wpisać na jakiej podstawie będą udostępniane osoby, np. porozumienie pomiędzy pracodawcami, podwykonawstwo)
 
- zakres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia:

…………………………………………………………………………………………………………………………...……
(należy wpisać czy podmiot trzeci będzie brał udział w realizacji zamówienia oraz jaki będzie zakres udziału osób w realizacji zamówienia)
 
- okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia:

…………………………………………………………………………………………………………………….…….……
(należy wpisać w jakim okresie będą udostępnione ww. osoby)

...............…………………………………………
(data i podpis podmiotu udostępniającego zasoby)