ZAŁĄCZNIK NR 6
Oznaczenie sprawy: ZSO8.26.1.2019 
 
______________________________________________________________
nazwa (firma) wykonawcy
______________________________________________________________

______________________________________________________________
adres wykonawcy
 

INFORMACJE
potwierdzające zasadność zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa
 
 
W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:
 
Modernizacja obiektu - instalacji elektrycznej, słaboprądowej i oświetlenia.

oświadczamy, że dokumenty załączone do niniejszej informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Stanowią one informacje ....................................................................................................................
                                                                           (należy wpisać odpowiednio: np. techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa)

Nie zostały podane w żaden sposób do publicznej wiadomości.

Podjęliśmy w stosunku do nich następujące niezbędne działania w celu zachowania poufności:

...........................................................................................................................................................


...........................................................................................................................................................


...........................................................................................................................................................


..........................................................................................................................................................


  
 
 
 
 
________________________
miejscowość, data
_________________________
imię i nazwisko  
________________________________
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej