ZAŁĄCZNIK NR 3
Oznaczenie sprawy: ZSO8.26.1.2019

 

______________________________________________________________
nazwa (firma) wykonawcy

______________________________________________________________


______________________________________________________________
adres wykonawcy

 
WYKAZ OSÓB
 
dotyczy postępowania:
Modernizacja obiektu - instalacji elektrycznej, słaboprądowej i oświetlenia. 
 
Wykaz osób wymagany jest w celu potwierdzenia warunku określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia/zaproszeniu/ogłoszeniu.

Lp.
Imię i nazwisko
 Opis posiadanych uprawnień, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia [należy pozostawić tylko ten zakres informacji, który został określony w warunku udziału w postępowaniu]
Zakres wykonywanych czynności w zamówieniu

Dostępność
(należy wpisać podstawę do dysponowania osobą np. pracownik firmy, pracownik podwykonawcy)

    uprawnienia do:
........................................
w specjalności:
...........................................
............................................
............................................
w zakresie:
..............................................
..............................................
..............................................
 

kierownik robót elektrycznych


 

 
    uprawnienia do:
........................................
w specjalności:
...........................................
............................................
............................................
w zakresie:
..............................................
..............................................
..............................................
 
kierownik robót budowlanych  

 
 

 

_____________________
data i miejscowość

______________________
imię i nazwisko  


_____________________________
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej