oznaczenie sprawy: ZSO8.26.1.2018

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8
zawiadamia o wynikach postępowania

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

"Modernizacja obiektów: poszycia i pokrycia dachowego - zamówienie w 3 częściach."

 

Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano:
część 3: modernizacja poszycia i pokrycia dachowego - dach segmentu C

Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne "BAREL" s.c. Babińscy
ul.Brysza 6 , 41-800 Zabrze z ceną 144 500,00 zł.
 
Uzasadnienie:
Wybrana oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów według kryterium oceny ofert, jest zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający przewidział zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy i dokonał oceny ofert.
.
 
Wykonawcy, którzy złożyli oferty:
 
Lp.
Nazwa i adres wykonawcy  
Liczba pkt
w kryterium cena
Liczba pkt
w kryterium
gwarancja i rękojmia
Łączna
punktacja

1.
część 3: modernizacja poszycia i pokrycia dachowego - dach segmentu C
Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne "BAREL" s.c. Babińscy
ul.Brysza 6 ,
41-800 Zabrze
60,00
40,00
100,00


Kierownik Gospodarczy

16-03-2018 r. Anna Janik
________________________________________
(data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie)


Dyrektor Zespołu

16-03-2018 r. Katarzyna Dąbrowska

________________________________________
(data i podpis osoby zatwierdzającej ogłoszenie)