oznaczenie sprawy ZSO8.26.1.2018
 
Zamawiający:

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8  
 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie części zamówienia wynosi 250 000,00 zł brutto.

Zbiorcze zestawienie ofert:
Modernizacja obiektów: poszycia i pokrycia dachowego - zamówienie w 3 częściach.
część 1: modernizacja poszycia i pokrycia dachowego - dach segmentu A

Numer
oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
cena
Termin wykonania zamówienia
Okres gwarancji
Warunki płatności
 1A
Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne "BAREL" s.c. Babińscy
ul.Brysza 6  41-800 Zabrze
244 500,00 
rozpoczęcie: 7 dni od daty podpisania umowy; zakończenie: 17.08.2018 r.,
120 miesięcy
Płatność faktur będzie dokonywana w terminach : faktura końcowa w ciągu 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego

Anna Janik
................................................................................
(osoba sporządzająca zestawienie)