Gliwice, 23-02-2018 r.
Oznaczenie sprawy: ZSO8.26.1.2018
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ  PONIŻEJ 5 548 000 euro
 
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja obiektów: poszycia i pokrycia dachowego - zamówienie w 3 częściach.
 
1. Zamawiający - nazwa i adres

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8
ul. Syriusza 30, 44-117 Gliwice
e-mail: sekretariat@zso8.gliwice.eu
tel. +48 32/234-41-13
fax +48 32/234-41-13
 
2. Tryb udzielenia zamówienia

1) przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej "ustawą pzp".
 
3. Opis przedmiotu zamówienia

1) przedmiotem zamówienia są roboty budowlane.
2) kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
główny przedmiot:
kod CPV: 45.00.00.00-7 - nazwa: Roboty budowlane
dodatkowe przedmioty:
kod CPV: 45.11.00.00-1 - nazwa: Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
kod CPV: 45.26.12.10-9 - nazwa: Wykonywanie pokryć dachowych
kod CPV: 45.31.00.00-3 - nazwa: Roboty instalacyjne elektryczne
kod CPV: 45.40.00.00-1 - nazwa: Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
kod CPV: 45.45.30.00-7 - nazwa: Roboty remontowe i renowacyjne

3) opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z remontem dachów.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy części:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z remontem dachów - remont pokrycia dachowego z zastosowaniem membrany EPDM wraz z wykonaniem prac towarzyszących

część 1: modernizacja poszycia i pokrycia dachowego – dach segmentu A
część 2: modernizacja poszycia i pokrycia dachowego – dach segmentu B
część 3: modernizacja poszycia i pokrycia dachowego – dach segmentu C
Powierzchnia dachów planowanych do remontu:
- dach segmentu A (4.3.1.(A)): powierzchnia -762,99 m2
- dach segmentu B (wejście): powierzchnia -359,86 m2
- dach segmentu C (2.3.2.(3)): powierzchnia -417,40 m2

Wykonawca, dodatkowo, w ramach realizacji przedmiotu zamówienia i w ramach zaoferowanej ceny:
- pokryje koszty zużycia wody, energii elektrycznej, w wysokości ryczałtowej: część 1:2000,00 złotych brutto, część 2:1000,00 złotych brutto, część 3:1000,00 złotych brutto
- wykona zabezpieczenie podłóg i posadzek przed uszkodzeniem, zabrudzeniem, zapyleniem w związku z realizacją robót. Zabezpieczenie podłóg, posadzek winno być wykonane z materiału odpornego na uszkodzenia i zapewniającego właściwą ochronę podłóg, posadzek przez cały okres robót
- zabezpieczy sąsiadujące pomieszczenia przed zapyleniem w związku z realizacją robót
- na bieżąco będzie utrzymywał porządek i wykonywał prace porządkowe
- wykona zabezpieczenie mebli oraz pozostawionego sprzętu - wyniesienie mebli i wyposażenia ponowne wniesienie, zabezpieczenie folią
- wywiezie i podda utylizacji wszelkie odpady
- zabezpieczy złom z demontażu, przewiezie komisyjnie złom do punktu skupu i niezwłocznie przekaże Zamawiającemu stosowny dokument potwierdzający odbiór złomu przez skup złomu w celu wystawienia faktury przez Zamawiającego na odbiorcę złomu,
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w następujących opracowaniach:
- przedmiar robót - załącznik nr 10 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
- dokumentacja projektowa - załącznik nr 11 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - załącznik nr 12 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanych w ww. dokumentach norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia. Oznacza to, że wykonawcy mogą zaproponować inne niż wyszczególnione w dokumentacji rozwiązania z zachowaniem odpowiednich równoważnych parametrów technicznych, norm, aprobat specyfikacji technicznych i systemów odniesienia dla osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności całego układu będącego przedmiotem zamówienia z zapewnieniem uzyskania wszelkich ewentualnie wymaganych uzgodnień.
Wymagany termin gwarancji: min. 60 miesięcy, max. 120 miesięcy licząc od dnia końcowego odbioru robót,
Wymagany termin rękojmi: min. 60 miesięcy, max. 120 miesięcy licząc od dnia końcowego odbioru robót.
Zamawiający wymaga aby zaoferowany termin gwarancji i rękojmi był taki sam.
Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie przez Wykonawcę (przed złożeniem oferty) wizji lokalnej miejsca robót objętego przedmiotem zamówienia, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym.
Inne wymagania:
a) wykonawca zastosuje do realizacji przedmiotu zamówienia tylko fabrycznie nowe materiały, urządzenia oraz wyposażenie
b) przy przygotowaniu oferty i realizacji robót Wykonawca winien uwzględnić specyfikę pracy w czynnych obiektach oświatowych.
c) wykonywanie robót jest możliwe od poniedziałku do piątku, od godziny 7.00 do godziny 20.00. Praca w soboty jest możliwa po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym
d) praca w soboty, lub inne dni wolne od pracy wymaga zgody zamawiającego
e) wykonywanie robót musi być tak prowadzone, aby była zapewniona ciągłość pracy placówki
f) wykonawca winien uwzględnić fakt współpracy z innym wykonawcą robót danej części zamówienia
g)głośne prace mogą być wykonywane w takim czasie, aby nie utrudniać funkcjonowania placówki – termin wykonywania tych prac wykonawca winien uzgodnić z placówką przed rozpoczęciem tych prac. W okresie egzaminów zamawiający zakazuje wykonawstwa wszelkich głośnych prac.
 

 
4. Oferty częściowe

1) zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych,
 
5. Zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy pzp

1) zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy pzp,

6. Oferty wariantowe

1) zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych,

7. Termin wykonania zamówienia i forma wynagrodzenia

1) termin wykonania zamówienia: termin wykonania zamówienia: rozpoczęcie: 7 dni od daty podpisania umowy; zakończenie: 17.08.2018 r.,
2) obowiązującą formą zapłaty za przedmiot zamówienia będzie wynagrodzenie ryczałtowe.

8. Warunki udziału w postępowaniu

1. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Określenie warunku:


Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. 
2. Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunku:
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

3. Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunku:
Część 1,2,3 zamówienia:
W zakresie zdolności technicznej Zamawiający uzna spełnienie warunku jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykaże w załączniku nr 4 do SIWZ, że wykonał co najmniej:
a) dwie roboty budowlane polegające na remoncie, wykonaniu dachu o pokryciu z membrany EPDM, o wartości brutto nie mniejszej niż 50 000 złotych każda
oraz załączy dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą dostarczyć dokumenty potwierdzające, że łącznie spełniają warunki udziału w postępowaniu.


Część 1,2,3 zamówienia:
W zakresie zdolności zawodowej Zamawiający uzna spełnienie warunku jeżeli Wykonawca będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia na podstawie wykazu osób (załącznik nr 3 do SIWZ), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia oraz oświadczenia z którego wynikać będzie, że Wykonawca dysponuje bądź będzie dysponował co najmniej:
a)osobą kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i  wpisaną do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa - jeżeli odrębne przepisy nakładają obowiązek takiego wpisu
b) osobą kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych i wpisaną do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa - jeżeli odrębne przepisy nakładają obowiązek takiego wpisu

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą dostarczyć dokumenty potwierdzające, że łącznie spełniają warunki udziału w postępowaniu

 

4. W przypadku podania kwot w walucie obcej, zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na wartość w złotych według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje.

9. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.5
 
1) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy pzp,
2) Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
a) podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp
 
10. Dokumenty lub oświadczenia, składane w toku postępowania o zamówienie publiczne


1) Wykaz oświadczeń w celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria selekcji:

 • oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o treści ZAŁĄCZNIKA NR 2 do SIWZ,

  Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji zamieszcza informacje o tych podmiotach w powyższym oświadczeniu.

  W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia.

2) Wykaz dokumentów i oświadczeń, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp:

 • zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
 • zaświadczenie właściwej terenowo jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
 • odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

  Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w niniejszym punkcie, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty te powinny być wystawione w terminach nie wcześniejszych niż podano powyżej.
 • oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716),
 • Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w niniejszym punkcie,

Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w niniejszym punkcie dotyczących podwykonawców i dalszych podwykonawców, którym zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a którzy nie są podmiotami, na których zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy.

3) Wykaz dokumentów i oświadczeń, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane o treści ZAŁĄCZNIKA NR 4 do SIWZ, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty,
 • wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami o treści ZAŁĄCZNIKA NR 3 do SIWZ,

  4) Inne dokumenty niewymienione w pkt. 1,2,3:

  • wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 - o treści ZAŁĄCZNIKA NR 5. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
  • wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Przykładowy wzór zobowiązania podmiotu trzeciego stanowi ZAŁĄCZNIK NR 7 do SIWZ. Pisemne zobowiązanie lub inne dokumenty muszą zawierać informacje dotyczące co najmniej:
   a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu.
   b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
   c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
   d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą,
  • wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów wymienionych w pkt. 1, 2, 3.
 • 11. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów 
   
  1) komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywać się będzie: za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
  2) składane przez wykonawców zapytania do specyfikacji powinny być opatrzone zapisem:
  "Zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczące zadania pod nazwą:
   Modernizacja obiektów: poszycia i pokrycia dachowego - zamówienie w 3 częściach."
  3) zamawiający nie odpowiada za wyjaśnienia udzielane Wykonawcom przez inne osoby i instytucje nieuprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami, niż wymienione w niniejszej SIWZ.

  12. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

  1) osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami ze strony zamawiającego jest:
  • Pani Anna Janik - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8, 
   tel. +48 32/234-41-13, fax +48 32/234-41-13, pok. 60, piętro 1
   godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od godz. 9:00 do 13:00,
  2) w razie nieobecności osoby, o której mowa w pkt 1) osobą uprawnioną będzie:
  • Pani Katarzyna Wondołowska - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8, 
   tel. +48 32/234-41-13, fax +48 32/234-41-13, pok. -sekretariat, piętro -parter
   godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od godz. 9:00 do 13:00,
  13. Wymagania dotyczące wadium

  1) zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
   
  14. Termin związania ofertą

  1) termin związania ofertą wynosi 30 dni.

  15. Opis sposobu przygotowania oferty

  1) oferta powinna być sporządzona czytelnie, na formularzu oferty o treści ZAŁĄCZNIKA NR 1 do SIWZ. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji. Wszelkie wymagane dokumenty stanowią załączniki do oferty,
  2) wraz z ofertą należy złożyć:
  a) wypełniony formularz cenowy - o treści ZAŁĄCZNIKA NR 9 do SIWZ,

  b) upoważnienie osób do podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów rejestrowych. W przeciwnym wypadku do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo,
  3) wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiazku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku,
  4) Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców,
  5) oferta musi być sporządzona pisemnie w języku polskim. Wszelkie dokumenty obcojęzyczne załączone do oferty muszą być zaopatrzone w tłumaczenie na język polski,
  6) wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę,
  7) oświadczenia oraz pełnomocnictwa, o których mowa w niniejszej SIWZ dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale,
  8) dokumenty, o których mowa w niniejszej SIWZ, inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt. 7, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
  9) poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą,
  10) jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca winien zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Wykonawca zastrzegając określoną informację jako tajemnicę przedsiębiorstwa musi wykazać, że:
  • informacja ta ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada wartość gospodarczą,
  • nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
  • podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności,
  11) dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa wraz z oświadczeniem o tajemnicy przedsiębiorstwa o treści ZAŁĄCZNIKA NR 6 do SIWZ, należy umieścić w osobnej, wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie i oznaczyć klauzulą „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”. Nie można zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp,
  12) wykonawca przygotowuje ofertę wraz z niezbędnymi załącznikami na swój koszt. Wszelkie inne koszty związane z uczestnictwem wykonawcy w niniejszym postępowaniu, aż do podpisania umowy, ponosi wyłącznie wykonawca,
  13) od uczestników postępowania oczekuje się starannego zapoznania się ze specyfikacją,
  14) oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie uniemożliwiającej zapoznanie się z  jej treścią przed terminem otwarcia ofert. Kopertę należy opatrzyć opisem:
  "Oferta w postępowaniu pod nazwą: 
  Modernizacja obiektów: poszycia i pokrycia dachowego - zamówienie w 3 częściach.

  Nie otwierać przed 12-03-2018 r. godz. 09:15 "

  16. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

  1) oferty należy złożyć do dnia 12-03-2018 r. do godz. 09:00  Miejsce składania: siedziba zamawiającego. W przypadku ofert składanych listownie decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego,
  2) otwarcie ofert odbędzie się w dniu 12-03-2018 r. o godz. 09:15  . Miejsce otwarcia: siedziba zamawiającego..
   
  17. Opis sposobu obliczania ceny
   
  1) oferowaną cenę należy podać w PLN w formularzu oferty - ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ,
  2) cenę podaną w ofercie należy obliczyć, uwzględniając zakres zamówienia określony w niniejszej specyfikacji,
  3) obliczona przez wykonawcę ryczałtowa cena oferty powinna zawierać wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie jakie wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia dla terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk wykonawcy oraz wszelkie wymagane przepisami podatki i opłaty, a w szczególności VAT. Wykonawca winien uwzględnić przy określeniu ceny wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia, a szczególnie informacje, wymagania i warunki podane w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
  4) cenę oferty należy obliczyć na podstawie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz warunków realizacji przedmiotu zamówienia,
  5) przedmiar robót należy traktować jako element pomocniczy,
  6) cena określona przez wykonawcę w ofercie nie może ulec zmianie w czasie trwania umowy z zastrzeżeniem art. 144 ust. 1 ustawy Pzp,
  7) jeżeli Wykonawca składa ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług , zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

   
   
  18. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą

  1) rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą dokonywane wyłącznie w walucie PLN.

   
  19. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
   
  1) przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
  kryteria:
  nazwa
  waga (znaczenie)%
  sposób liczenia wg wzoru
  cena  Wa=60,00
  Ca=((Cmin/Cof)xWa)x100 pkt
  gwarancja i rękojmia Wb=40,00 Gi R= ((GiRof/72)xWb)x100 pkt
  gdzie:
  Ca- liczba punktów w kryterium (cena)
  Cmin - najniższa cena
  Cof - cena badanej oferty
  Wa - waga w ocenianym kryterium (cena)
  GiR- liczba punktów w kryterium (okres gwarancji i rękojmi)
  GiRof-okres gwarancji i rękojmi badanej oferty
  Wb- waga w ocenianym kryterium (okres gwarancji i rękojmi)
  Całkowita liczba punktów jest równa sumie Ca+GiR,
  W zakresie kryterium "gwarancja i rękojmia" okres gwarancji i rękojmi musi być wyrażony w całych miesiącach (min. 60, max. 120 miesięcy). Zaoferowanie okresu dłuższego niż 120 miesięcy nie będzie dodatkowo punktowane. W takiej sytuacji Wykonawca otrzyma ilość punktów wynikającą z przyjęcia okresu 120 miesięcy dla przedmiotowego kryterium oceny ofert.
  Zaoferowanie okresu krótszego niż 60 miesięcy, brak wpisania wielkości okresu w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ) uznane zostaje jako zaoferowanie okresu w wysokości 60 miesięcy. W takiej sytuacji Wykonawca otrzyma ilość punktów wynikającą z przyjęcia okresu 60 miesięcy dla przedmiotowego kryterium oceny ofert.
  Zaoferowanie okresu krótszego niż 60 miesięcy uznane zostaje jako zaoferowanie okresu w wysokości 60 miesięcy.
  2) oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie powyższych kryteriów,
  3) oferta spełniająca w najwyższym stopniu wyżej wymienione kryteria otrzyma maksymalną liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta to 100 pkt.,
  4) za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę punktów.
  5) zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta jest zgodna z treścią SIWZ oraz ustawą pzp i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryteria wyboru.
  UWAGA! Wszystkie kwoty wskazane w ofercie należy podać w zaokrągleniu do pełnych groszy (do dwóch miejsc po przecinku) zgodnie z zasadą "końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza"
   
  2) Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy pzp: TAK.

   
  20. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

  1) z wykonawcą, którego oferta będzie uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa na warunkach określonych we wzorze umowy - ZAŁĄCZNIK NR 8 do SIWZ,
  2) podpisanie umowy nastąpi nie wcześniej niż po upływie terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 i 2 ustawy pzp,
  3) wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani będą do złożenia w siedzibie zamawiającego - nie później niż dzień przed terminem podpisania umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - umowy o współpracy podmiotów działających wspólnie,
  4) w przypadku, gdy umowę podpisuje inna osoba/osoby niż wskazana(e) w dokumentach rejestrowych należy złożyć pełnomocnictwo do zawarcia umowy w imieniu Wykonawcy. Pełnomocnictwo musi być udzielone przez osobę/osoby upoważnione zgodnie z wypisem z odpowiedniego rejestru,
  5) Przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowiązany przekazać kserokopie uprawnień, zaświadczenia o przynależności do izby samorządu, zawodowego osób według załącznika nr 3 do SIWZ.
  6) Przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowiązany przekazać kserokopię polisy ubezpieczeniowej odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż wartość złożonej oferty brutto, wraz z dowodem jej opłacenia.
  7) Przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowiązany przekazać kosztorysy ofertowe w wersji papierowej i elektronicznej( Adobe Reader i edytowalnej)

  21. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
   
  1) zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy .
   
  22. Istotne postanowienia umowy

  1) istotne postanowienia umowy zawiera  załączony do specyfikacji wzór umowy - ZAŁĄCZNIK NR 8 do SIWZ.

   
  23. Warunki dokonania zmiany zawartej umowy

  1) zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy pod następującymi warunkami:
  Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wzorem umowy - załącznik nr 8 do SIWZ

   
  24. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

  1) w niniejszym postępowaniu stosuje się przepisy dotyczące  odwołania i skargi zgodnie z działem VI ustawy pzp.
   

   
  25. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu

  1) umowy o podwykonawstwo muszą zawierać uregulowania dotyczące odpowiedzialności podwykonawcy za wykonanie, niewykonanie lub nienależyte wykonanie analogicznie do uregulowań zawartych w umowie z wykonawcą, w szczególności odpowiedzialność z tytułu gwarancji i rękojmi oraz kar umownych.


  26. Informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, które, z uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług, nie podlegają obowiązkowi przedkładania zamawiającemu

  1) nie podlegają obowiązkowi przedkładania zamawiającemu umowy o podwykonawstwa w zakresie wszelkich dostaw i usług o wartości mniejszej niż 50 000 zł brutto.


  27. Załączniki do specyfikacji

  1) ZAŁĄCZNIK NR 1 - formularz oferty,
  2) ZAŁĄCZNIK NR 2 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
  3) ZAŁĄCZNIK NR 5 - oświadczenie o grupie kapitałowej,
  4) ZAŁĄCZNIK NR 9 - formularz cenowy,
  5) ZAŁĄCZNIK NR 8 - wzór umowy,
  6) ZAŁĄCZNIK NR 4 - wykaz robót budowlanych,
  7) ZAŁĄCZNIK NR 3 - wykaz osób,
  8) ZAŁĄCZNIK NR 7 - wzór zobowiązania podmiotu trzeciego,
  9) ZAŁĄCZNIK NR 6 - oświadczenie o tajemnicy przedsiębiorstwa,
  10) ZAŁĄCZNIK Nr 10 - przedmiar robót
  11) ZAŁĄCZNIK Nr 11 - dokumentacja projektowa
  12) ZAŁĄCZNIK Nr 12 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót


   
  Dyrektor Zespołu
   
  23-02-2018 r.  Katarzyna Dąbrowska 
  .............................................................
  (data i podpis osoby upoważnionej)