oznaczenie sprawy: ZSO8.26.8.2022

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8 zawiadamia o wynikach postępowania

Postępowanie pod nazwą:

" (3)Modernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gliwicach. Budowa placu zabaw"

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
 
W imieniu Zamawiającego informuję, że niniejsze postępowanie zostało unieważnione.
 
Uzasadnienie: Uzasadnienie Prawne : Art. 255Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:2)wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu;Uzasadnienie faktyczne:Do terminu składania ofert w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego wpłyneły dwie oferty.W złożonych ofertach Wykonawcy zaoferowali termin realizacji zamówienia dłuższy niż maksymalny dopuszczalny opisany w SWZ w związku z powyższym Zamawiający odrzucił oferty jako nie zgodne z warunkami zamówienia.

Lp.
Nazwa i adres wykonawcy  
Liczba pkt w kryterium cena
Liczba pkt
w kryterium
termin realizacji
Liczba pkt w kryterium gwarancja i rękojmia
Liczba pkt
w kryterium
doświadczenie zawodowe kierownika budowy/projektu
Łączna punktacja

1.
COLOR-SPORT
Warszawska 299, 43-155 Bieruń
0,00
2.
INFOPOL GAZ MARLENA HANDEL-SZCZERBA
Krzyżowa 24, 41-909 BYTOM
0,00

14-09-2022 r. Magdalena Koprucka
________________________________________ (data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie)

Dyrektor Jednostki

14-09-2022 r. Katarzyna Dąbrowska

________________________________________ (data i podpis osoby zatwierdzającej ogłoszenie)