Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8       ZSO8.26.8.2022 Gliwice,  05-09-2022 r.
nr kor.
 
Dotyczy: (3)Modernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gliwicach. Budowa placu zabaw
Odpowiedź na zapytania do specyfikacji warunków zamówienia
        Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w związku ze złożonym zapytaniem do treści specyfikacji warunków zamówienia w imieniu Zamawiającego udzielam następujących wyjaśnień:  

  Pytanie nr 1: Zgodnie z SWZ: Termin składania i otwarcia ofert: 07/09/2022r. Termin związania ofertą: 06/10/2022r. Termin wykonania zamówienia: 21/10/2022r. Producenci urządzeń zabawowych deklarują czas realizacji zamówień na poziomie 8-12 tygodni. Nawet gdyby Zamawiający ogłosił wyniki postępowania, oraz wybrał Wykonawcę w dzień otwarcia ofert, termin realizacji zamówienia jest niemożliwy do dotrzymania. Czy Zamawiający podtrzymuje termin realizacji Zamówienia?
 
Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje zmian w zapisie SWZ. 
Pytanie nr 2: Zgodnie z SWZ „19. Opis sposobu obliczania ceny […] 4) cenę oferty należy obliczyć na podstawie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz warunków realizacji przedmiotu zamówienia, 5) przedmiar robót należy traktować jako element pomocniczy […]” Biorąc pod uwagę, że przedmiar robót należy traktować jako pomocniczy, należy zwrócić uwagę, że nawet Załącznik nr 8 (który należy złożyć wraz z ofertą) zawiera jedynie część robót przewidzianych w projekcie. A co za tym idzie – dokumentacja przetargowa jest niespójna i brak jest możliwości jednoznacznego określenia faktycznego zakresu zamówienia będącego przedmiotem postępowania przetargowego. Proszę o doprecyzowanie zakresu zamówienia. 
 
Odpowiedź:  Zamawiający nie przewiduje zmian  w zapisie SWZ.

 
  Z poważaniem Katarzyna Dąbrowska Dyrektor Jednostki
 
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8 ul. Syriusza 30 44-117 Gliwice
 
tel. +48 32 234-41-13 fax +48 32 234-41-13 sekretariat@zso8.gliwice.eu