oznaczenie sprawy: ZSO8.26.7.2022

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8 zawiadamia o wynikach postępowania

Postępowanie pod nazwą:

"(2)Modernizacja sali gimnastycznej - etap I w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gliwicach"

Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano:

PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE MULTUS ANDRZEJ BOBKOWSKI TORUŃSKA 7, 44-122 GLIWICE z ceną 483 747,31 zł.
 
Uzasadnienie:
Uzasadnienie prawne:Zgodnie z art. 239 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówieńpublicznych (zwanej dalej ustawa Pzp) -1. Zamawiający wybiera najkorzystniejsza ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentachzamówienia.2. Najkorzystniejsza oferta to oferta przedstawiającą najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny lub kosztu lub ofertaz najniższa cena lub kosztem.Uzasadnienie faktyczne:Do terminu składania ofert wpłynęły 4 oferty.Oferta z najkorzystniejszym stosunkiem ceny i kryteriów przekraczała kwotę jaką Zamawiający miał przeznaczyć na realizację zadania, jednakże Zamawiający może zwiększyć tę kwotę to wartości oferty najkorzystniejszej.Wybrana oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów - jest zgodna z warunkami zamówienia i ustawa Prawo zamówieńpublicznych. .
Wykonawcy, którzy złożyli oferty:
Lp.
Nazwa i adres wykonawcy  
Liczba pkt w kryterium cena
Liczba pkt
w kryterium
termin realizacji
Liczba pkt w kryterium gwarancja i rękojmia
Liczba pkt
w kryterium
doświadczenie zawodowe kierownika budowy/projektu
Łączna punktacja

1.
PHU MATEO WÓJCICKI ZBIGNIEW
KAROLA SZYMANOWSKIEGO 4,4A, 44-105 GLIWICE
60,00
10,00
10,00
12,00
92,00
2.
PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE MULTUS ANDRZEJ BOBKOWSKI
TORUŃSKA 7, 44-122 GLIWICE
58,19
10,00
10,00
15,00
93,19
3.
Firma A.S. Michał Świderek
Plebańska 9/3 , 44-100 Gliwice
36,16
15,00
10,00
15,00
76,16
4.
JS INVEST GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
CHORZOWSKA 44C, 44-100 GLIWICE
34,83
6,82
10,00
12,00
63,65

21-09-2022 r. Magdalena Koprucka
________________________________________ (data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie)

Dyrektor Jednostki

21-09-2022 r. Katarzyna Dąbrowska

________________________________________ (data i podpis osoby zatwierdzającej ogłoszenie)