oznaczenie sprawy: ZSO8.26.6.2022

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8 zawiadamia o wynikach postępowania

Postępowanie pod nazwą:

"(2)Modernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gliwicach. Budowa placu zabaw"

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
 
W imieniu Zamawiającego informuję, że niniejsze postępowanie zostało unieważnione.
 
Uzasadnienie: UZASADNIENIE PRAWNE : Art. 255. [Przesłanki obligatoryjnego unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia]Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:2) wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu;UZASADNIENIE PRAWNE: Do terminu składania ofert wpłynęła oferta jednego wykonawcy.Po odszyfrowaniu oferty w komplecie dokumentów Wykonawca załączył dwie różne od siebie oferty. Zamawiający odrzucił ofertę wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy art. 218 ust. 1 wynika, że każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.Oznacza to, że jeżeli Wykonawca przedłożył Zamawiającemu dwie różne oferty za to samo zamówienie, to jego działanie jest sprzeczne z prawem.

Lp.
Nazwa i adres wykonawcy  
Liczba pkt w kryterium cena
Liczba pkt
w kryterium
termin realizacji
Liczba pkt w kryterium gwarancja i rękojmia
Liczba pkt
w kryterium
doświadczenie zawodowe kierownika budowy/projektu
Łączna punktacja

1.
COLOR-SPORT
Warszawska 299, 43-155 Bieruń
0,00

09-08-2022 r. Magdalena Koprucka
________________________________________ (data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie)

Zastępca Dyrektora Jednostki

09-08-2022 r. Olga Wawrzyniak

________________________________________ (data i podpis osoby zatwierdzającej ogłoszenie)