Oznaczenie sprawy: ZSO8.26.6.2022
nr kor.:
 
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8 OGŁASZA postępowanie prowadzone w trybie podstawowym - wariant I (bez negocjacji) pod nazwą
(2)Modernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gliwicach. Budowa placu zabaw
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 16-07-2022  

Ogłoszenie o zamówieniuRoboty budowlane(2)Modernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8w Gliwicach. Budowa placu zabawSEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY1.1.) Rola zamawiającegoPostępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gliwicach1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 3673382751.5) Adres zamawiającego1.5.1.) Ulica: Syriusza 301.5.2.) Miejscowość: Gliwice1.5.3.) Kod pocztowy: 44-1171.5.4.) Województwo: śląskie1.5.5.) Kraj: Polska1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki1.5.7.) Numer telefonu: 48 32/234-41-131.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zso8.gliwice.eu1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zso8.gliwice.pl1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: EdukacjaSEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE2.1.) Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:(2)Modernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8w Gliwicach. Budowa placu zabaw2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b9bbf027-04d5-11ed-8000-d680d39e541a2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00258620/012.6.) Wersja ogłoszenia: 012.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-16 09:292.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00019185/02/P2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:1.1.2 Budowa Placu Zabaw2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy:Nie2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków UniiEuropejskiej: Nie2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawnąOgłoszenie nr 2022/BZP 00258620/01 z dnia 2022-07-162022-07-16 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlaneZamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawySEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowaniahttps://zso8.bip.gliwice.eu/zamowieniaPubliczne3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia:Nie3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeńoraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się zwykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1)komunikacja miedzy Zamawiającyma Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem:https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu,dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej2) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP.Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofaniaoferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”,3) wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów ioświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortaluhttps://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugioraz Warunkach k o r z y s t a n i a z e l e k t r o n i c z n e j p l a t f o r m y u s ł u g a d m i n i s t r a c j i p u b lic z n e j ( e P U A P )https://www.gov.pl/web/gov/warunki-korzystania,4) maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanychformularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB,5) za datęprzekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów luboświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danychbudowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:polski3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacja zawarta w rozdziale 27. SWZSEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie4.1.2.) Numer referencyjny: ZSO8.26.6.20224.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówieniaZamówieniem publicznym objęte są roboty remontowo-budowlane związane z modernizacją Zespołu SzkółOgólnokształcących nr 8 w Gliwicach przy ul. Syriusza 30 i obejmują prace związane z zagospodarowaniemterenu w zakresie budowy placu zabaw, ogrodu edukacyjnego w ramach „Budżetu Obywatelskiego 2022”.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został :- załączniku 6.1 do SWZ - dokumentacji : „Modernizacja obiektu – rekreacja i nauka przy ZSO nr 8. Budowaplacu zabaw, ogrodu edukacyjnego i miasteczka rowerowego oraz dojścia pieszego” - opracowanej przez RSStudio – Rafał Skupień , ( w zakresie związanym z budową ogrodu edukacyjnego i placu zabaw);- załączniku nr 6.2 do SWZ : specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót;- przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 6.3 do SWZ.Zakres rzeczowy robót ujęty w przedmiarach robót należy traktować jako orientacyjny, Wykonawca uwzględniw ofercie całość robót niezbędnych do prawidłowego wykonania zmówienia w tym roboty, które nie zostaływyszczególnione w przedmiarach robót a są konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z „sztukąOgłoszenie nr 2022/BZP 00258620/01 z dnia 2022-07-162022-07-16 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlanebudowlaną” i obowiązującymi przepisami.Ze względu na charakter obiektu, w którym będą prowadzone roboty remontowo-budowlane Zamawiającyoczekuje od Wykonawcy doświadczenia w prowadzeniu robót remontowo-budowlanych w czynnychplacówkach oświatowych. W celu zapoznania się z miejscem i zakresem rzeczowym robót objętychpostepowaniem i układem komunikacyjnym, Zamawiający zaleca odbycia wizji lokalnej po uprzednimuzgodnieniu terminu z Zamawiającym.Wykonawca, dodatkowo w ramach realizacji przedmiotu zamówienia podejmie niezbędne działania w celuochrony mienia placówki. W tym celu m. in. zabezpieczy w razie potrzeby teren i przyległe pomieszczeniam.in. przed zapyleniem w trakcie realizacji robót i na bieżąco będzie utrzymywał porządek. Ze względów organizacyjnychZamawiający przewidział możliwość realizacji zamówienia wyłącznie w sposób nie kolidującyz funkcjonowaniem placówki, w okresie wolnym od zajęć dydaktyczno - wychowawczych.Przedstawione w ww. dokumentach wskazania na urządzenia techniczne i materiały z podaniem producentanależy traktować jako odniesienie do oczekiwanych przez zamawiającego parametrów technicznychi użytkowych i przykładowe ze względu na zasady ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r.poz. 2019 z póź. zm. ).Oznacza to, że wykonawcy mogą zaproponować inne niż wyszczególnione w dokumentacji rozwiązaniaz zachowaniem, odpowiednich równoważnych parametrów technicznych dla osiągnięcia oczekiwanejfunkcjonalności całego układu będącego przedmiotem zamówienia z zapewnieniem uzyskania wszelkichewentualnie wymaganych uzgodnień w tym zaakceptowania zmian materiałowych przez Zamawiającegoi projektanta.4.2.6.) Główny kod CPV: 45214200-2 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-10-154.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub robotybudowlane: Tak4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane:W zakresieumożliwiającym kontynuację realizacji projektu a nie objętym dotychczasowym postępowaniem zgodnie z dokumentacją projektowąWarunki pozostają bez zmienne względem zamówienia podstawowego.4.3.) Kryteria oceny ofert4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:Punktowo4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:Kryterium ceny oraz kryteria jakościoweKryterium 14.3.5.) Nazwa kryterium: Cena4.3.6.) Waga: 60Kryterium 24.3.4.) Rodzaj kryterium:serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresurealizacji.4.3.5.) Nazwa kryterium: termin realizacji4.3.6.) Waga: 15Kryterium 34.3.4.) Rodzaj kryterium:inne.4.3.5.) Nazwa kryterium: termin realizacji4.3.6.) Waga: 10Ogłoszenie nr 2022/BZP 00258620/01 z dnia 2022-07-162022-07-16 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlaneKryterium 44.3.4.) Rodzaj kryterium:organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie zawodowe kierownika budowy/projektu4.3.6.) Waga: 154.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunekkosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: NieSEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia:Tak5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:Art. 109 ust. 1 pkt 4Art. 109 ust. 1 pkt 8Art. 109 ust. 1 pkt 105.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczymOkreślenie warunku:Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to zodrębnych przepisówOkreślenie warunku:Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.3. Sytuacja finansowa lub ekonomicznaOkreślenie warunku:O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których sytuacja ekonomiczna i finansowa pozwolina prawidłowe wykonanie zamówienia: Posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresieprowadzonej działalności, przy czym minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia nie może być niższaod oferowanej ceny wykonania zamówienia przez Wykonawcę4. Zdolność techniczna lub zawodowaOkreślenie warunku:O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których wiedza i doświadczenie pozwoli na prawidłowewykonanie zamówienia.Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeliokres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlaneji prawidłowo ukończył realizację co najmniej trzech robót budowlanych związanych z zagospodarowaniemterenu w zakresie budowy, przebudowy lub modernizacji placów zabaw, wykonanej w obrębie czynnychobiektów użyteczności publicznej zgodnie z klasą PKOB 1263 o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 zł bruttozł każdej z wykonanych robót.W przypadku podmiotów działających wspólnie doświadczenie podlega sumowaniu.O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których potencjał techniczny pozwoli na prawidłowe wykonaniezamówieniaO zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymido wykonania zamówienia. Wykonawca musi mieć do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personelw tym:- jedną osobą, która przy realizacji zamówienia będzie pełniła funkcję kierownika budowy/kierownika projektu,posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń i co najmniej5-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w ww. specjalności oraz posiada doświadczenie,w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, w kierowaniu robotami budowlanymizwiązanych z zagospodarowaniem terenu , polegających na budowie/przebudowie lub modernizacji placówzabaw lub stref rekreacyjnych, wykonanych terenie czynnego obiektu użyteczności publicznej zgodnie z klasąPKOB 1263,5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tychz wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiedniodo wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do oferty oświadczenie, z którego wynika, któreroboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.Ogłoszenie nr 2022/BZP 00258620/01 z dnia 2022-07-162022-07-16 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane6. W przypadku podania kwot w walucie obcej, zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na wartośćw złotych według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia zamieszczenia ogłoszenia w BiuletynieZamówień Publicznych. Jeżeli w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacjio średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego,kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje.5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy:Tak5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykaz oświadczeń, którewykonawca składa wraz z ofertą:1. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu2. zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasobyNa wezwanie:1. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,2.oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp3. oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust 1 pkt 5 ustawy pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykazoświadczeń, które wykonawca składa wraz z ofertą:1. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu2. zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasobyNa wezwanie:1. dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej2. wykaz robót budowlanych3.wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznegoSEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawcówwspólnie ubiegających się o zamówienie (np. konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej). Dokumenty te potwierdzają spełnianiewarunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy zwykonawców wykazujespełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia.6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć nasfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: NieSEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:zgodnie z zapisami "Wzór Umowy" - załącznik nr 4 do SWZ7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacjązamówienia: Tak7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawySEKCJA VIII – PROCEDURA8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-01 14:308.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lubwniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-01 14:458.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-30Ogłoszenie nr 2022/BZP 00258620/01 z dnia 2022-07-162022-07-16 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane 

 
 
16-07-2022 r.  Magdalena Koprucka
__________________________________ data oraz imię i nazwisko osoby udostępniającej ogłoszenie
      
Dyrektor Jednostki
 
16-07-2022 r.  Katarzyna Dąbrowska
__________________________________ data oraz imię i nazwisko osoby upoważnionej