oznaczenie sprawy: ZSO8.26.4.2022

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8 zawiadamia o wynikach postępowania

Postępowanie pod nazwą:

"Modernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gliwicach. Budowa placu zabaw."

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
 
W imieniu Zamawiającego informuję, że niniejsze postępowanie zostało unieważnione.
 
Uzasadnienie: Uzasadnienie:Art. 2553)Zamawiajacy uniewaznia postepowanie o udzielenie zamówienia, jezeli:cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najnizsza cenaprzewyzsza kwote, która zamawiajacy zamierzaprzeznaczyc na sfinansowanie zamówienia, chyba zezamawiajacy moze zwiekszyc te kwote do ceny lub kosztunajkorzystniejszej oferty;Faktyczne:Do terminu składnia ofert wpłyneło 1 ofertaniepodlegajaca odrzuceniu.Cena oferty przewyzsza kwote, jaka zamawiajacy planuje przeznaczycna sfinansowanie zamówienia, jednoczesnie niemozliwym jestzwiekszenie przez zamawiajacego tejze kwoty.

Lp.
Nazwa i adres wykonawcy  
Liczba pkt w kryterium cena
Liczba pkt
w kryterium
termin realizacji
Liczba pkt w kryterium gwarancja i rękojmia
Liczba pkt
w kryterium
doświadczenie zawodowe kierownika budowy/projektu
Łączna punktacja

1.
ACTIVE LINE MARCIN TACZALSKI
WOJCIECHOWSKA 7F, 20-704 LUBLIN
0,00

13-07-2022 r. Magdalena Koprucka
________________________________________ (data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie)

Dyrektor Jednostki

13-07-2022 r. Katarzyna Dąbrowska

________________________________________ (data i podpis osoby zatwierdzającej ogłoszenie)