Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8       ZSO8.26.4.2022 Gliwice,  04-07-2022 r.
nr kor.
 
Dotyczy: Modernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gliwicach. Budowa placu zabaw.
Odpowiedź na zapytania do specyfikacji warunków zamówienia
        Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w związku ze złożonym zapytaniem do treści specyfikacji warunków zamówienia w imieniu Zamawiającego udzielam następujących wyjaśnień:  

  Pytanie 1: Czy Zamawiający może podać kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotu postępowania? Odpowiedź na to pytanie pozwoli na ograniczenie zaangażowania podmiotów, których koszty niepozwalają na zmieszczenie się w budżecie Odpowiedź Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia przed otwarciem ofert.
Pytanie nr 2: Zamawiający w Projekcie wskazuje konkretne wymiary i materiały urządzeń konkretnych producentów, ataka kombinacja sprawia, iż trudne jest zaoferowanie urządzeń innych, konkurencyjnych producentów. Wzwiązku z czym prosimy o dopuszczenie urządzeń równoważnych poprzez dopuszczenie tolerancjiwymiarów +/- 15% od podanych w opisie technicznym. Wymiary w żaden sposób nie wpływają na funkcjonalność czy przeznaczenie sprzętu, dlatego nie powinny być z góry narzucone. Ich narzucenie wymaga zaoferowania wprost wskazanych w dokumentacji technicznej Odpowiedź: Urządzenie równoważne są dopuszczone. Musza one uzyskać akceptację Zamawiającego. W przypadku zmiany urządzeń po stronie Wykonawcy jest rozmieszczenie ich w sposób zapewniających utrzymanie stref bezpieczeństwa. Wykonawca w takim przypadku powinien przedstawić stosowną dokumentację potwierdzającą ten fakt. Należy zachować zabawkę typu PlacyCubes gdyż została ona wybrana na etapie budżetu obywatelskiego przez mieszkańców jako rodzaj zabawki wyróżniający się od innych, już istniejących na terenie osiedla.
Pytanie nr 3: Czy do obowiązków Wykonawcy należy pielęgnacja trawnika? Jeśli tak proszę o określenie dokładnych prac pielęgnacyjnych oraz okres przez jaki mają być wykonywane prace. Odpowiedź: Pielęgnacja po stronie Wykonawcy do etapu wypełnienia mat przerostowych przez trawę i do uzyskania równej, zielonej nawierzchni na terenie objętego inwestycją, jednak nie krócej niż do pierwszego koszenia. Rodzaj i zakres prac ustala sam Wykonawca, w celu uzyskania pożądanego efektu końcowego.
Pytanie nr 4: Czy w zakresie Wykonawcy będzie pielęgnacja przesadzonych krzewów? Jeśli tak proszę o podanie zakresu prac pielęgnacyjnych oraz częstotliwości wykonywania. Odpowiedź:  Zakres i rodzaj prac pielęgnacyjnych po stronie wykonawcy. Zakłada się, że 6 miesięcy po wykonaniu robót krzewy powinny być „żywe”. W przypadku gdyby ten termin będzie przypadał na okres zimowy zostanie on przedłużony do wiosny do momentu pojawienia się pąków na gałęziach krzewów.
Pytanie nr 5: Proszę o potwierdzenie, że przewidziany do przesadzenia żywopłot zajmuje powierzchnię ok. 0,5x10m. Odpowiedź: Tak Potwierdzamy że żywopłot do przesadzenia zajmuje powierzchnię ok. 0,5x10m.
Pytanie nr 6: Czy Zamawiający wskaże miejsce składowania ewentualnego nadmiaru ziemi koniecznej do wywiezienia? Czy Wykonawca będzie musiał przedstawić dokumenty potwierdzające utylizację ziemi? Odpowiedź: W przypadku takiej konieczności Wykonawca w ramach organizacji placu budowy w porozumieniu z Zamawiającym zapewni miejsce składowania nadmiaru ziemi koniecznej do wywiezienia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzające utylizację odpadów.
Pytanie nr 7: Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby daszki urządzeń zabawowych były wykonane z płyt HDPE ? Odpowiedź: Tak. Zabawki muszą spełniać wszystkie wymagania wskazane przepisami i normami dla tego typu wyposażenia lokalizowanego na terenach publicznych (placówek oświatowych).
Pytanie nr 8: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na piaskownicę z płyt HDPE? Odpowiedź:  Zabawki muszą spełniać wszystkie wymagania wskazane przepisami i normami dla tego typu wyposażenia lokalizowanego na terenach publicznych (placówek oświatowych).
Pytanie nr 9: Proszę o sprecyzowanie z jakiego materiału ma być wykonany tunel w urządzeniu lokomotywa? Odpowiedź:  Ze stali nierdzewnej.
Pytanie nr 10: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zestaw zabawowy, którego konstrukcja będzie wykonana z profili zamkniętych metalowych ( 80 x 80 mm) zabezpieczonych przed działaniem czynników zewnętrznych, dzięki zastosowaniu technologii: obróbki strumieniowo - ściernej, fosforanowania żelazowego, zastosowania podkładu cynkowego oraz malowania proszkowego? Odpowiedź: Tak. Zabawki muszą spełniać wszystkie wymagania wskazane przepisami i normami dla tego typu wyposażenia lokalizowanego na terenach publicznych (placówek oświatowych). .
Pytanie nr 11: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na urządzenia, których konstrukcja będzie wykonana z rur fi 76,1 mm zabezpieczonych antykorozyjnie poprzez podkład cynkowy oraz malowanie proszkowe? Odpowiedź: Tak. Zabawki muszą spełniać wszystkie wymagania wskazane przepisami i normami dla tego typu wyposażenia lokalizowanego na terenach publicznych (placówek oświatowych). .
Pytanie nr 12: Czy Zamawiający może przekazać informację jaki jest maksymalny akceptowalny termin wykonania pracdla przedmiotowego zadania . Odpowiedź: termin wykonania zamówienia: do 30.09.2022 r.
Pytanie nr 13: Proszę o potwierdzenie, że zakres prac Wykonawcy będzie obejmował prace zamieszczone dołączonym do dokumentacji Przedmiarze prac Odpowiedź: Zakres rzeczowy robót ujęty w przedmiarach robót należy traktować jako orientacyjny, Wykonawca uwzględni w ofercie całość robót niezbędnych do prawidłowego wykonania zmówienia w tym roboty, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarach robót a są konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z „sztuką budowlaną” i obowiązującymi przepisami.
 
 
 
 
 
 

 
  Z poważaniem Katarzyna Dąbrowska Dyrektor Jednostki
 
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8 ul. Syriusza 30 44-117 Gliwice
 
tel. +48 32 234-41-13 fax +48 32 234-41-13 sekretariat@zso8.gliwice.eu