Oznaczenie sprawy: ZSO8.26.4.2022
nr kor.:
 
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8 OGŁASZA postępowanie prowadzone w trybie podstawowym - wariant I (bez negocjacji) pod nazwą
Modernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gliwicach. Budowa placu zabaw.
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 21-06-2022  

Ogłoszenie o zamówieniuRoboty budowlaneModernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gliwicach. Budowa placu zabaw.SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY1.1.) Rola zamawiającegoPostępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gliwicach1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 3673382751.5) Adres zamawiającego1.5.1.) Ulica: Syriusza 301.5.2.) Miejscowość: Gliwice1.5.3.) Kod pocztowy: 44-1171.5.4.) Województwo: śląskie1.5.5.) Kraj: Polska1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki1.5.7.) Numer telefonu: 48 32/234-41-131.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zso8.gliwice.eu1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zso8.gliwice.pl1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: EdukacjaSEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE2.1.) Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:Modernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gliwicach. Budowa placu zabaw.2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-518864eb-eee4-11ec-9a86-f6f4c648a0562.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00217434/012.6.) Wersja ogłoszenia: 012.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-21 19:252.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00019185/02/P2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:1.1.2 Budowa Placu Zabaw2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy:Nie2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków UniiEuropejskiej: Nie2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawnąZamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawyOgłoszenie nr 2022/BZP 00217434/01 z dnia 2022-06-212022-06-21 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlaneSEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowaniahttps://zso8.bip.gliwice.eu/zamowieniaPubliczne3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia:Nie3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeńoraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się zwykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:: 1)komunikacja miedzy Zamawiającyma Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem:https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu,dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej2) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP.Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofaniaoferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”,3) wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów ioświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortaluhttps://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugioraz Warunkach k o r z y s t a n i a z e l e k t r o n i c z n e j p l a t f o r m y u s ł u g a d m i n i s t r a c j i p u b lic z n e j ( e P U A P )https://www.gov.pl/web/gov/warunki-korzystania,4) maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanychformularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB,5) za datęprzekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów luboświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danychbudowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:polski3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacja zawarta w rozdziale 27. SWZSEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie4.1.2.) Numer referencyjny: ZSO8.26.4.20224.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówieniaZamówieniem publicznym objęte są roboty remontowo-budowlane związane z modernizacją Zespołu SzkółOgólnokształcących nr 8 w Gliwicach przy ul. Syriusza 30 i obejmują prace związane z zagospodarowaniem terenu wzakresie budowy placu zabaw, ogrodu edukacyjnego i miasteczka rowerowego w ramach „Budżetu Obywatelskiego 2022”.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został :- załączniku 6.1 do SWZ - dokumentacji : „Modernizacja obiektu – rekreacja i nauka przy ZSO nr 8. Budowa placu zabaw,ogrodu edukacyjnego i miasteczka rowerowego oraz dojścia pieszego” - opracowanej przez RS Studio – Rafał Skupień ;- załączniku nr 6.2 do SWZ : specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót;- przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 6.3 do SWZ.Zakres rzeczowy robót ujęty w przedmiarach robót należy traktować jako orientacyjny, Wykonawca uwzględni w oferciecałość robót niezbędnych do prawidłowego wykonania zmówienia w tym roboty, które nie zostały wyszczególnione wprzedmiarach robót a są konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z „sztuką budowlaną” i obowiązującymiprzepisami.Ze względu na charakter obiektu, w którym będą prowadzone roboty remontowo-budowlane Zamawiający oczekuje odWykonawcy doświadczenia w prowadzeniu robót remontowo-budowlanych w czynnych placówkach oświatowych. W celuOgłoszenie nr 2022/BZP 00217434/01 z dnia 2022-06-212022-06-21 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlanezapoznania się z miejscem i zakresem rzeczowym robót objętych postepowaniem i układem komunikacyjnym, Zamawiającyzaleca odbycia wizji lokalnej po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym.Wykonawca, dodatkowo w ramach realizacji przedmiotu zamówienia podejmie niezbędne działania w celu ochrony mieniaplacówki. W tym celu m. in. zabezpieczy w razie potrzeby teren i przyległe pomieszczenia m.in. przed zapyleniem w trakcierealizacji robót i na bieżąco będzie utrzymywał porządek. Ze względów organizacyjnych Zamawiający przewidziałmożliwość realizacji zamówienia wyłącznie w sposób nie kolidujący z funkcjonowaniem placówki, w okresie wolnym odzajęć dydaktyczno - wychowawczych.Przedstawione w ww. dokumentach wskazania na urządzenia techniczne i materiały z podaniem producenta należytraktować jako odniesienie do oczekiwanych przez zamawiającego parametrów technicznych i użytkowych i przykładowe zewzględu na zasady ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z póź. zm. ).Oznacza to, że wykonawcy mogą zaproponować inne niż wyszczególnione w dokumentacji rozwiązania z zachowaniem,odpowiednich równoważnych parametrów technicznych dla osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności całego układubędącego przedmiotem zamówienia z zapewnieniem uzyskania wszelkich ewentualnie wymaganych uzgodnień w tymzaakceptowania zmian materiałowych przez Zamawiającego i projektanta.4.2.6.) Główny kod CPV: 45214200-2 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-09-304.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub robotybudowlane: Nie4.3.) Kryteria oceny ofert4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:Punktowo4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:Kryterium ceny oraz kryteria jakościoweKryterium 14.3.5.) Nazwa kryterium: Cena4.3.6.) Waga: 60Kryterium 24.3.4.) Rodzaj kryterium:serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresurealizacji.4.3.5.) Nazwa kryterium: termin realizacji4.3.6.) Waga: 15Kryterium 34.3.4.) Rodzaj kryterium:inne.4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja i rękojmia4.3.6.) Waga: 10Kryterium 44.3.4.) Rodzaj kryterium:organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie zawodowe kierownika budowy/projektuOgłoszenie nr 2022/BZP 00217434/01 z dnia 2022-06-212022-06-21 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie zawodowe kierownika budowy/projektu4.3.6.) Waga: 154.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunekkosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: NieSEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia:Tak5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:Art. 109 ust. 1 pkt 4Art. 109 ust. 1 pkt 8Art. 109 ust. 1 pkt 105.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczymOkreślenie warunku:Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to zodrębnych przepisówOkreślenie warunku:Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.3. Sytuacja finansowa lub ekonomicznaOkreślenie warunku:O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których sytuacja ekonomiczna i finansowa pozwoli na prawidłowe wykonaniezamówienia: Posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, przy czymminimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia nie może być niższa od oferowanej ceny wykonania zamówienia przezWykonawcę4. Zdolność techniczna lub zawodowaOkreślenie warunku:O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których wiedza i doświadczenie pozwoli na prawidłowe wykonaniezamówienia.Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okresprowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyłrealizację co najmniej trzech robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem terenu w zakresie budowy, przebudowylub modernizacji placów zabaw, wykonanej w obrębie czynnych obiektów użyteczności publicznej zgodnie z klasą PKOB1263 o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto zł każdej z wykonanych robót.W przypadku podmiotów działających wspólnie doświadczenie podlega sumowaniu.O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których potencjał techniczny pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia,O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonaniazamówienia. Wykonawca musi mieć do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel w tym:- jedną osobą, która przy realizacji zamówienia będzie pełniła funkcję kierownika budowy/kierownika projektu, posiadającąuprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń i co najmniej 5-letnie doświadczenie wkierowaniu robotami budowlanymi w ww. specjalności oraz posiada doświadczenie, w okresie ostatnich pięciu lat przedupływem terminu składania ofert, w kierowaniu robotami budowlanymi związanych z zagospodarowaniem terenu ,polegających na budowie/przebudowie lub modernizacji placów zabaw lub stref rekreacyjnych, wykonanej terenie czynnegoobiektu użyteczności publicznej zgodnie z klasą PKOB 1263,5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcywspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonająroboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku wykonawcy wspólnieubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albodo oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.6. W przypadku podania kwot w walucie obcej, zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na wartość w złotych wedługOgłoszenie nr 2022/BZP 00217434/01 z dnia 2022-06-212022-06-21 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlaneśredniego kursu NBP dla danej waluty z dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniuukazania się ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokonaodpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje.5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy:Tak5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykaz oświadczeń, którewykonawca składa wraz z ofertą:1. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu2. zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasobyNa wezwanie:1. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,2.oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp3. oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust 1 pkt 5 ustawy pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykazoświadczeń, które wykonawca składa wraz z ofertą:1. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu2. zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasobyNa wezwanie:1. dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej2. wykaz robót budowlanych3.wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznegoSEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawcówwspólnie ubiegających się o zamówienie (np. konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej). Dokumenty te potwierdzają spełnianiewarunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy zwykonawców wykazujespełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia.6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć nasfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: NieSEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:zgodnie z zapisami "Wzór Umowy" - załącznik nr 4 do SWZ7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacjązamówienia: Tak7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawySEKCJA VIII – PROCEDURA8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-07 14:308.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lubwniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-07 14:458.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-05Ogłoszenie nr 2022/BZP 00217434/01 z dnia 2022-06-212022-06-21 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane 

 
 
21-06-2022 r.  Magdalena Koprucka
__________________________________ data oraz imię i nazwisko osoby udostępniającej ogłoszenie
      
Dyrektor Jednostki
 
21-06-2022 r.  Katarzyna Dąbrowska
__________________________________ data oraz imię i nazwisko osoby upoważnionej