ZAŁĄCZNIK NR   1

Oznaczenie sprawy: ZSO8.26.4.2022  

______________________________________________________________ (nazwa albo imię i nazwisko wykonawcy lub wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie)

______________________________________________________________

______________________________________________________________ (siedziba albo adres prowadzenia działalności oraz województwo)

______________________________________________________________ (NIP/REGON) ______________________________________________________________

(tel., e-mail)

OFERTA

Zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym - wariant I (bez negocjacji) pod nazwą:  Modernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gliwicach. Budowa placu zabaw.

Oferuję(my) wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

 

CENA NETTO (A)

WARTOŚĆ VAT (B)

CENA BRUTTO (C)

ŁĄCZNIE      

(cena brutto słownie: ..................................................................................................................................................................................)

zgodnie z formularzem cenowym, o treści ZAŁĄCZNIKA NR 8, który Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą.

2. Deklaruję(my) na wykonany przedmiot zamówienia gwarancję i rękojmię na okres (min. 24 miesięcy / maks. 60 miesięcy): ................... miesięcy.

 

3. Deklaruję(my) na przedmiot zamówienia czas realizacji zamówienia w okresie ………….dni kalendarzowych , w terminie do dnia …................

 

4 .Kryterium w zakresie "Doświadczenie zawodowe kierownika budowy/kierownika robót":

 

Należy dołączyć dokumenty potwierdzające realizację przez kierownika budowy lub kierowników robót, poniżej wymienionych budów.

 

NIE ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH WYKONANIE WYKAZANYCH W OFERCIE BUDÓW SKUTKOWAĆ BĘDZIE PRZYZNANIEM 0 PUNKTÓW W TYM KRYTERIUM.

 

Imię i nazwisko kierownika budowy ....................................... .

 

 

Należy wymienić roboty budowlane związane z zagospodarowaniem terenu, zrealizowane, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, przez kierownika budowy/projektu , polegających na budowie/przebudowie lub modernizacji obiektu sportowego/rekreacyjnego, wykonanej terenie czynnej placówki oświatowej zgodnie z klasą PKOB 1263, o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto zł wykonanych robót. w sposób możliwy do identyfikacji tj.:

1. Nazwa obiektu....................................................................................................... adres ..................................................................................................................... Obiekt jest placówką oświatową TAK/NIE* Obiekt w czasie pełnienia funkcji kierownika budowy był ................................ (wpisać czynny/nieczynny)*. Wartość robót …................................................ 2. Nazwa obiektu....................................................................................................... adres ..................................................................................................................... Obiekt jest placówką oświatową TAK/NIE* Obiekt w czasie pełnienia funkcji kierownika budowy był ................................ (wpisać czynny/nieczynny)*. Wartość robót ….............................................. 3. Nazwa obiektu....................................................................................................... adres ..................................................................................................................... Obiekt jest placówką oświatową/ TAK/NIE* Obiekt w czasie pełnienia funkcji kierownika budowy był ................................ (wpisać czynny/nieczynny)*. Wartość robót …............................................... 4. Nazwa obiektu....................................................................................................... adres ..................................................................................................................... Obiekt jest placówką oświatową TAK/NIE* Obiekt w czasie pełnienia funkcji kierownika budowy był ................................ (wpisać czynny/nieczynny)*. Wartość robót …................................................... 5. Nazwa obiektu....................................................................................................... adres ..................................................................................................................... Obiekt jest placówką oświatową TAK/NIE* Obiekt w czasie pełnienia funkcji kierownika budowy był ................................ (wpisać czynny/nieczynny)*. Wartość robót …..................................................

*niepotrzebne skreślić   

Oświadczam(y), że:

Podwykonawcy

Nazwa firmy podwykonawcy Opis części zamówienia, które zostaną powierzone podwykonawcy  

 

 

 

 

 

 

Pozostałe oświadczenia:

Informacja dotycząca powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług:
1) czy wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego: ...........
(należy wpisać TAK lub NIE)
- w przypadku odpowiedzi "TAK", proszę wskazać:
2) nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego: ............................................................................................,
 
3) wartość towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku: ......................,
 
4) stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie: .......................
Integralną część oferty stanowią:

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO wykonawca nie składa oświadczenia o tej treści (należy usunąć treść oświadczenia np. przez jego wykreślenie).