oznaczenie sprawy: ZSO8.26.4.2021

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8 zawiadamia o wynikach postępowania

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym - wariant I (bez negocjacji) pod nazwą:

""Dostawa artykułów spożywczych dla stołówki " "

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
 
W imieniu Zamawiającego informuję, że niniejsze postępowanie w zakresie I zostało unieważnione.
 
Uzasadnienie: Prawne:Art. 255 ust.11)Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty;Faktyczne:Do terminu składania ofert nie wpłyneła żadna oferta.
W imieniu Zamawiającego informuję, że niniejsze postępowanie w zakresie V zostało unieważnione.
 
Uzasadnienie: Prawne:Art. 255 ust.11)Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty;Faktyczne:Do terminu składania ofert nie wpłyneła żadna oferta.

Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano: II

SEMI SP. Z O. O. GENERAŁA WŁADYSŁAWA ANDERSA 6A, 44-121 GLIWICE z ceną 43 235,20 zł.
 
Uzasadnienie:
Uzasadnienie prawne:Zgodnie z art. 239 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z pózn. zm.) (zwanej dalej ustawą Pzp) - 1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia. 2. Najkorzystniejsza oferta to oferta przedstawiająca najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny lub kosztu lub oferta z najniższą ceną lub kosztem.Uzasadnienie faktyczne:Wybrana oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów - jest zgodna z warunkami zamówienia i ustawą Prawo zamówień publicznychZamawiający może zwiększyć kwotę na realizację zadania do kwoty oferty najkorzystniejszej. . III
POLARIS PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE MAŁGORZATA GRUSZCZYŃSKA
ŻOŁNIERSKA 20/A, 62-800 KALISZ z ceną 55 467,50 zł.
 
Uzasadnienie:
Uzasadnienie prawne:Zgodnie z art. 239 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z pózn. zm.) (zwanej dalej ustawą Pzp) - 1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia. 2. Najkorzystniejsza oferta to oferta przedstawiająca najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny lub kosztu lub oferta z najniższą ceną lub kosztem.Uzasadnienie faktyczne:Wybrana oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów - jest zgodna z warunkami zamówienia i ustawą Prawo zamówień publicznych.. IV
P.W. JANCZAR POKORA SP. J.
ŚW. JACKA 21, 44-100 GLIWICE z ceną 52 424,82 zł.
 
Uzasadnienie:
Uzasadnienie prawne:Zgodnie z art. 239 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z pózn. zm.) (zwanej dalej ustawą Pzp) - 1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia. 2. Najkorzystniejsza oferta to oferta przedstawiająca najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny lub kosztu lub oferta z najniższą ceną lub kosztem.Uzasadnienie faktyczne:Wybrana oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów - jest zgodna z warunkami zamówienia i ustawą Prawo zamówień publicznych.. VI
NORDIS SPÓŁKA AKCYJNA
GŁOGOWSKA 35, 45-315 OPOLE z ceną 57 238,55 zł.
 
Uzasadnienie:
Uzasadnienie prawne:Zgodnie z art. 239 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z pózn. zm.) (zwanej dalej ustawą Pzp) - 1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia. 2. Najkorzystniejsza oferta to oferta przedstawiająca najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny lub kosztu lub oferta z najniższą ceną lub kosztem.Uzasadnienie faktyczne:Wybrana oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów - jest zgodna z warunkami zamówienia i ustawą Prawo zamówień publicznych.. .
Wykonawcy, którzy złożyli oferty:
Lp.
Nazwa i adres wykonawcy  
Liczba pkt w kryterium cena
Łączna punktacja

1.
Część II
SEMI SP. Z O. O.
GENERAŁA WŁADYSŁAWA ANDERSA 6A, 44-121 GLIWICE
100,00
100,00
2.
Część III
POLARIS PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE MAŁGORZATA GRUSZCZYŃSKA
ŻOŁNIERSKA 20/A, 62-800 KALISZ
100,00
100,00
3.
Część IV
P.W. JANCZAR POKORA SP. J.
ŚW. JACKA 21, 44-100 GLIWICE
100,00
100,00
4.
Część VI ZAKŁADY PRODUKCJI SPOŻYWCZEJ AMBI M.KARKUT I WSPÓLNICY-SP.J.
SKŁADOWA 11, 41-902 BYTOM
70,74
70,74
5.
Część VI WIDAN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOW
GENERAŁA JAKUBA JASIŃSKIEGO 56B, 37-700 PRZEMYŚL
92,24
92,24
6.
Część VI NORDIS SPÓŁKA AKCYJNA
GŁOGOWSKA 35, 45-315 OPOLE
100,00
 100,00

11-01-2022 r. Magdalena Koprucka
________________________________________ (data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie)

Zastępca Dyrektora Jednostki

11-01-2022 r. Piotr Jaworski

________________________________________ (data i podpis osoby zatwierdzającej ogłoszenie)