Oznaczenie sprawy: ZSO8.26.4.2021
nr kor.:
 
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8 OGŁASZA postępowanie prowadzone w trybie podstawowym - wariant I (bez negocjacji) pod nazwą
"Dostawa artykułów spożywczych dla stołówki "
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 21-12-2021  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. Zamówienie publiczne dotyczy „Dostawy artykułów spożywczych w podziale na części:Część 1. Pieczywo, świeże wyroby piekarskieCzęść 2. Artykuły mleczne, nabiał, jajaCzęść 3. Pozostałe artykuły żywnościowe, przyprawy, herbata, tłuszcze roślinne.Część 4. Produkty zwierzęce, świeże mięso i wędliny.Część 5. Owoce i warzywaCzęść 6. Ryby mrożone, i warzywa mrożone.2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia dla każdej części, przedstawiono w załącznikach do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, kilka lub na wszystkie części zamówienia.3. Ponadto Zamawiający w zakresie Części 5 zamówienia wymaga, aby dostarczane owoce i warzywa były produktami wysokiej jakości, I klasy, spełniające wymagania dotyczące przechowywania, pakowania i transportu zawarte w Polskich Normach oraz posiadające ważne terminy przydatności do spożycia, zapewniające bezpieczeństwo konsumenta, odpowiadające jakości handlowej określonej w obowiązujących przepisach o jakości handlowej i deklarowanej przez producenta w jego oznakowaniuWarzywa i owoce muszą spełniać wymagania minimalne, czyli muszą być:a) świeżeb) całec) zdrowe (bez oznak chorobowych, zepsucia oraz przemrożenia, bez śladów pleśni)d) czyste i jędrnee) wolne od szkodników oraz uszkodzeń spowodowanych przez szkodnikif) wolne od nadmiernego zawilgocenia powierzchniowegog) wolne od jakichkolwiek obcych zapachów i smakówh) wystarczająco rozwinięte i odpowiednio dojrzałei) w stanie umożliwiającym transport i dotarcie do miejsca przeznaczenia w stanie nieuszkodzonymj) oznakowane krajem pochodzenia.4. Zamawiający określił przewidywane, szacunkowe zapotrzebowanie na artykuły spożywcze w okresie wykonywania zamówienia, które nie są wiążące dla Zamawiającego, a stanowią jedynie podstawę dla Wykonawców do sporządzenia oferty. Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia odszkodowawcze w stosunku do niewykorzystanej ilości przedmiotu zamówienia.5. Cena oferty stanowi maksymalne wynagrodzenie należne Wykonawcy w związku z realizacją umowy w sprawie zamówienia publicznego.6. Rzeczywiste ilości zamówienia wynikać będą z bieżącego zapotrzebowania składanego przez Zespół– zwanego dalej „Odbiorcą”.7. W przypadku oferowania innej gramatury opakowań należy cenę za opakowanie przeliczyć na gramaturę wymaganą w formularzu cenowym oraz w kolumnie Uwagi wpisać gramaturę proponowanego produktu.8. Wykonawca może zaproponować produkty innego producenta niż wskazane w formularzu cenowym pod warunkiem, że ich jakość oraz walory smakowe będą takiej samej jakości lub lepsze. W takim przypadku w kolumnie Uwagi wpisać nazwę producenta proponowanego produktu.

9. W przypadku oferowania innej gramatury opakowań należy cenę za opakowanie przeliczyć na gramaturę wymaganą w formularzu cenowym oraz w kolumnie Uwagi wpisać gramaturę proponowanego produktu.10. Wykonawca może zaproponować produkty innego producenta niż wskazane w formularzu cenowym pod warunkiem, że ich jakość oraz walory smakowe będą takiej samej jakości lub lepsze. W takim przypadku w kolumnie Uwagi wpisać nazwę producenta proponowanego produktu.11. Produkty spożywcze stanowiące przedmiot zamówienia winny być wolne od wad jakościowych z terminem przydatności do spożycia nie krótszym niż 1/3 okresu określonego przez producenta.12. Wykonawca gwarantuje wysoką jakość artykułów zgodną z normami oraz zobowiązuje się do udzielenia gwarancji jakościowej na dostarczane artykuły, gwarancja rozpoczyna swój bieg od dnia dostawy do Odbiorcy.13. Artykuły spożywcze dostarczone będą środkiem transportowym spełniającym wymagania określone w ustawie z dnia 25.08.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1252 z póź.zm.) oraz aktualnych rozporządzeń wydanych w tym zakresie.14. Dostawa przedmiotu zamówienia następować będzie do magazynu żywnościowego Odbiorcy - transportem Wykonawcy na jego koszt i ryzyko, w terminach wynikających z ustalonego z Odbiorcą harmonogramu dostaw zgodnymi z zapisami umowy.15. Rodzaj i ilość towarów stanowiących przedmiot każdorazowej dostawy określona będzie w zamówieniach przekazanych Wykonawcy drogą telefoniczną oraz faksem lub mailem, określających wielkość i rodzaj dostawy stosownie do potrzeb Odbiorcy.16. Dostawa artykułów spożywczych realizowana będzie:I. Część 1. Pieczywo, świeże wyroby piekarskie w godzinach 6:00 – 7:00, codziennie rozumie się dostawy w dni powszednie tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy placówek oświatowych.II. Część 2. Artykuły mleczne, nabiał, jaja. w godzinach 6:00 – 7:00 średnio około trzy razy w tygodniuIII. Część 3. Pozostałe artykuły żywnościowe, przyprawy, herbata, tłuszcze roślinne. w godzinach 6:00 – 10:00 średnio dwa razy w tygodniu w godzinachIV. Część 4. Produkty zwierzęce, świeże mięso i wędliny. w godzinach 6:00 – 7:00 codziennie rozumie się dostawy w dni powszednieV. Część 5. Owoce i warzywa w godzinach 6:00 – 7:30 codziennie rozumie się w dni powszednie tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy placówek oświatowychVI. Część 6. Ryby mrożone, i warzywa mrożone. w godzinach 6:00 – 10:00 średnio dwa razy w tygodniu17. Jako termin realizacji dostawy rozumie się datę złożenia podpisu na dokumencie odbioru dostawy przez osobę dokonującą odbioru.18. Dokładny harmonogram ustalony zostanie pomiędzy stronami po podpisaniu umowy zachowując opisane powyżej wytyczne.19. Zamawiający informuje, iż u Odbiorcy obowiązuje system HACCP, w związku z tym należy przedstawić w momencie rozpoczęcia dostaw i na żądanie SANEPID-u n/w dokumenty:a) decyzję Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego dla środka transportu zezwalająca na przewóz produktów spożywczych.b) aktualne orzeczenie lekarskie z badania do celów sanitarno – epidemiologicznych osoby dostarczającej towar.20. Do każdej dostawy Wykonawca dołączy: handlowy dokument identyfikacyjny, WZ lub fakturę.Zamawiane artykuły powinny być dostarczane w opakowaniach (skrzynki, pojemniki itp.). Opakowanie powinno być dostosowane do właściwości danego artykułu i odpowiednie z punktu widzenia higieny i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Środki transportu powinny być czyste i bez obcych zapachów. Niedopuszczalne jest stosowanie opakowań zastępczych do produktów spożywczych. Opakowania jednostkowe oraz transportowe muszą być czytelnie oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi znakowania żywności, na opakowaniach jednostkowych muszą być umieszczone czytelne napisy, w języku polskim, zawierające co najmniej: nazwę produktu, nazwę i adres producenta, masę netto, datę produkcji, datę przydatności do spożycia, klasę jakości, warunki przechowywania.21. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia Odbiorcy kontroli środka transportu i pojemników (opakowań) do przewozu towaru pod kątem czystości.22. Odbioru jakościowego artykułów dokonuje Odbiorca w chwili ich dostawy.23. W przypadku dostarczenia artykułów z wadami lub brakami Wykonawca dokona wymiany lub ich uzupełnienia na artykuły wolne od wad na swój koszt w terminie 24 godzin od dostawy artykułów. Wszystkie koszty związane z ponownym dostarczeniem towaru ponosi Wykonawca.24. Wykonawca poda imię i nazwisko osoby oraz określi numery telefonów kontaktowych i numery faksów niezbędne dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.25. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany artykułu wskazanego w ofercie Wykonawcy na artykuł o takiej samej lub wyższej jakości w przypadku, gdy na skutek okoliczności nie leżących po stronie Wykonawcy oferowany artykuł nie będzie dostępny na rynku w chwili realizacji przedmiotu umowy, czego nie można było przewidzieć na etapie realizacji zamówienia, przy zachowaniu należytej staranności.. Zmiana może nastąpić jedynie po takiej samej lub niższej cenie niż określona w załączniku do umowy. Zmiana wprowadzona będzie w formie aneksu do umowy.26. Wykonawca zobowiązuje się odbioru pustych opakowań zbiorczych, w których dostarczył towary (np. kartony, skrzynki, folie opakowaniowe)

 

 

 
 
21-12-2021 r.  Magdalena Koprucka
__________________________________ data i podpis osoby udostępniającej ogłoszenie
      
Dyrektor Jednostki
 
21-12-2021 r.  Katarzyna Dąbrowska
__________________________________ data i podpis osoby upoważnionej