ZSO8.26.3.2021
METRYKA ZAMÓWIENIA
 
Nazwa zamówienia:
Zespół Szkoł Ogólnokształących nr 8 w Gliwicach- Roboty remontowo budowlane związane z modernizacją budynku.  
Nazwa i nr części zamówienia:
(dla postępowań z ofertami częściowymi)                      
zamówienie podstawowe
Nr PZPU:      
Zamawiający:  Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8
Tryb: tryb podstawowy- wariant I (bez negocjacji) w oparciu o art. 275-296 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021, poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej "ustawą pzp"
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane Wartość stanowiąca podstawę wyboru trybu: przekracza kwotę od której stosuje się ustawę pzp, a jest mniejsza od progów unijnych Data wszczęcia postępowania:
06-09-2021 r.
Rozstrzygnięcie postępowania (części): zawarcie umowy Data zawarcia umowy, unieważnienia postępowania lub zakończenia postępowania bez zawarcia umowy:
 27-10-2021 r.
Nr zawartej umowy:
ZSO8.26.3.2021
Wybrany wykonawca (nazwa):
PPUH FRETPOL ALFRED PODOLAK, OGRODOWA 19, 44-120 PYSKOWICE

Data zamieszczenia i numer ogłoszenia o wyniku postępowania:

14-11-2021 r., nr ogłoszenia 2021/BZP 00267207/01
Wartość zawartej umowy
netto: 317 886,18 zł
brutto: 
391 000,00 zł
Odwołania:
             liczba odwołań ogółem:        0
Skargi do sądu:
             liczba skarg ogółem:             0
 
     
Magdalena Koprucka
 
(osoba sporządzająca)