oznaczenie sprawy: ZSO8.26.3.2021

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8 zawiadamia o wynikach postępowania

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym - wariant I (bez negocjacji) pod nazwą:

"Zespół Szkoł Ogólnokształących nr 8 w Gliwicach- Roboty remontowo budowlane związane z modernizacją budynku. "

Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano:

PPUH FRETPOL ALFRED PODOLAK OGRODOWA 19, 44-120 PYSKOWICE z ceną 391 000,00 zł.
 
Uzasadnienie:
Uzasadnienie prawne:Zgodnie z art. 239 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z pózn. zm.) (zwanej dalej ustawą Pzp) - 1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia. 2. Najkorzystniejsza oferta to oferta przedstawiająca najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny lub kosztu lub oferta z najniższą ceną lub kosztem.Uzasadnienie faktyczne:Wybrana oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów - jest zgodna z warunkami zamówienia i ustawą Prawo zamówień publicznychZamawiający może zwiększyć kwotę na realizację zadania do kwoty oferty najkorzystniejszej. .
Wykonawcy, którzy złożyli oferty:
Lp.
Nazwa i adres wykonawcy  
Liczba pkt w kryterium cena
Liczba pkt
w kryterium
czas realizacji
Liczba pkt w kryterium gwarancja i rękojmia
Liczba pkt
w kryterium
doświadczenie zawodowe kierownika budowy/projektu
Łączna punktacja

1.
PPUH FRETPOL ALFRED PODOLAK
OGRODOWA 19, 44-120 PYSKOWICE
60,00
15,00
6,00
15,00
96,00

25-10-2021 r. Magdalena Koprucka
________________________________________ (data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie)

Dyrektor Jednostki

25-10-2021 r. Katarzyna Dąbrowska

________________________________________ (data i podpis osoby zatwierdzającej ogłoszenie)