Oznaczenie sprawy: ZSO8.26.3.2021
 
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8 INFORMUJE O ZMIANIE OGŁOSZENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym - wariant I (bez negocjacji) pod nazwą
Zespół Szkoł Ogólnokształących nr 8 w Gliwicach- Roboty remontowo budowlane związane z modernizacją budynku.
Data zamieszczenia ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 10-09-2021 Numer aktualnego numeru ogłoszenia o zamówieniu: 2021/BZP 00176345/01

Ogłoszenie o zmianie ogłoszeniaZespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gliwicach- Robotyremontowo budowlane związane z modernizacja budynku.SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY1.1.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gliwicach1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 3673382751.4.) Adres zamawiającego:1.4.1.) Ulica: Syriusza 301.4.2.) Miejscowość: Gliwice1.4.3.) Kod pocztowy: 44-1171.4.4.) Województwo: śląskie1.4.5.) Kraj: Polska1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki1.4.7.) Numer telefonu: 32/234-41-131.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zso8.gliwice.eu1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zso8.gliwice.pl1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -jednostka budżetowa1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: EdukacjaSEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00176345/012.2.) Data ogłoszenia: 2021-09-10 07:49SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:Ogłoszenie o zamówieniu,3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00171615/013.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 013.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówieniaPrzed zmianą:Zamówieniem publicznym objete sa roboty budowlane zwiazane z przebudowa w ramachmodernizacjiOgłoszenie nr 2021/BZP 00176345/01 z dnia 2021-09-102021-09-10 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - -istniejacej placówki oswiatowej Zespołu Szkół Ogólnokształcacych nr 8 w Gliwicach przy ul.Syriusza 30w zakresie dobudowy łacznika Ł2 na poziomie drugiego pietra pomiedzy segmentami II i IIISzczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w :- załaczniku 6.1 do SWZdokumentacjach projektowych :a) Projekt Budowlany dwóch łaczników, rozbudowa budynku szkoły ZSO nr 8 w Gliwicach(postepowanieobejmuje zakres rzeczowy Łacznik-2) branza archtektoniczno-budowlana – opracowanej przezRStudiob)Projekt instalacji elktrycznych i słabopradowych łacznik Ł2 oprocowanej przez P.U.H BROEL- załaczniku nr 6.2 do SWZ : specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót;- przedmiarach robót stanowiacych załacznik nr 6.3 do SWZ.Zakres rzeczowy robót ujety w przedmiarach robót nalezy traktowac jako orientacyjny,Wykonawca uwzgledniw ofercie całosc robót niezbednych do prawidłowego wykonania zmówienia w tym roboty, którenie zostaływyszczególnione w przedmiarach robót a sa konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodniez „sztukabudowlana” i obowiazujacymi przepisami.Ze wzgledu na charakter obiektu, w którym beda prowadzone roboty remontowo-budowlaneZamawiajacyoczekuje od Wykonawcy doswiadczenia w prowadzeniu robót remontowo-budowlanych wczynnychplacówkach oswiatowych. Zamawiajacy oczekuje przeprowadzenie przez Wykonawce wizjilokalnej w celuzapoznania sie z miejscem i zakresem rzeczowym robót objetych postepowaniemWykonawca, dodatkowo w ramach realizacji przedmiotu zamówienia podejmie niezbednedziałania w celuochrony mienia placówki. W tym celu zabezpieczy w razie potrzeby miejsca prowadzenia robót isasiadujacepomieszczenia m.in. przed zapyleniem w trakcie realizacji robót i na biezaco bedzie utrzymywałporzadek. Zewzgledów organizacyjnych Zamawiajacy przewidział mozliwosc realizacji zamówienia wyłaczniew sposób niekolidujacy z funkcjonowaniem placówki, w okresie wolnym od zajec dydaktyczno -wychowawczych.Przedstawione w ww. dokumentach wskazania na urzadzenia techniczne i materiały z podaniemproducentanalezy traktowac jako odniesienie do oczekiwanych przez zamawiajacego parametrówtechnicznychi uzytkowych i przykładowe ze wzgledu na zasady ustawy Prawo zamówien publicznych (t. j. Dz.U. z 2019 r.poz. 2019 z póz. zm. ).Oznacza to, ze wykonawcy moga zaproponowac inne niz wyszczególnione w dokumentacjirozwiazaniaz zachowaniem, ze wzgledu na kontynuacje modernizacji, odpowiednich równowaznychparametrówtechnicznych dla osiagniecia oczekiwanej funkcjonalnosci całego układu bedacego przedmiotemzamówieniaz zapewnieniem uzyskania wszelkich ewentualnie wymaganych uzgodnien w tymzaakceptowania zmianmateriałowych przez Zamawiajacego.Ogłoszenie nr 2021/BZP 00176345/01 z dnia 2021-09-102021-09-10 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - -Po zmianie:Zamówieniem publicznym objete sa roboty budowlane zwiazane z przebudowa w ramachmodernizacjiistniejacej placówki oswiatowej Zespołu Szkół Ogólnokształcacych nr 8 w Gliwicach przy ul.Syriusza 30w zakresie dobudowy łacznika Ł2 na poziomie drugiego pietra pomiedzy segmentami II i IIISzczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w :- załaczniku 6.1 do SWZdokumentacjach projektowych :a) Projekt Budowlany dwóch łaczników, rozbudowa budynku szkoły ZSO nr 8 w Gliwicach(postepowanieobejmuje zakres rzeczowy Łacznik-2) branza archtektoniczno-budowlana – opracowanej przezRStudiob)Projekt instalacji elktrycznych i słabopradowych łacznik Ł2 oprocowanej przez P.U.H BROEL- załaczniku nr 6.2 do SWZ : specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót;- przedmiarach robót stanowiacych załacznik nr 6.3 do SWZ.Zakres rzeczowy robót ujety w przedmiarach robót nalezy traktowac jako orientacyjny,Wykonawca uwzgledniw ofercie całosc robót niezbednych do prawidłowego wykonania zmówienia w tym roboty, którenie zostaływyszczególnione w przedmiarach robót a sa konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodniez „sztukabudowlana” i obowiazujacymi przepisami.Ze wzgledu na charakter obiektu, w którym beda prowadzone roboty remontowo-budowlaneZamawiajacyoczekuje od Wykonawcy doswiadczenia w prowadzeniu robót remontowo-budowlanych wczynnychplacówkach oswiatowych.Zamawiajacy wymaga przeprowadzenie przez Wykonawce wizji lokalnej w celuzapoznania sie z miejscem i zakresem rzeczowym robót objetych postepowaniemZamawiający wymaga odbycia wizji lokalnej. W celu umożliwienia zainteresowanym odbyciawizji lokalnej, ze względu na trwające ograniczenia sanitarne, Zamawiający ustala termin wizji nadzień 16 września 2021 r oraz 20 września 2021 r . o godz. 10:00.Do oferty wymagane jest złożenie oświadczenia o odbyciu wizji lokalnej o treści załącznika nr 19do SWZ. W przypadku braku odbycia wizji Zamawiający odrzuci ofertę.Wykonawca, dodatkowo w ramach realizacji przedmiotu zamówienia podejmie niezbednedziałania w celuochrony mienia placówki. W tym celu zabezpieczy w razie potrzeby miejsca prowadzenia robót isasiadujacepomieszczenia m.in. przed zapyleniem w trakcie realizacji robót i na biezaco bedzie utrzymywałporzadek. Zewzgledów organizacyjnych Zamawiajacy przewidział mozliwosc realizacji zamówienia wyłaczniew sposób niekolidujacy z funkcjonowaniem placówki, w okresie wolnym od zajec dydaktyczno -wychowawczych.Przedstawione w ww. dokumentach wskazania na urzadzenia techniczne i materiały z podaniemproducentaOgłoszenie nr 2021/BZP 00176345/01 z dnia 2021-09-102021-09-10 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - -nalezy traktowac jako odniesienie do oczekiwanych przez zamawiajacego parametrówtechnicznychi uzytkowych i przykładowe ze wzgledu na zasady ustawy Prawo zamówien publicznych (t. j. Dz.U. z 2019 r.poz. 2019 z póz. zm. ).Oznacza to, ze wykonawcy moga zaproponowac inne niz wyszczególnione w dokumentacjirozwiazaniaz zachowaniem, ze wzgledu na kontynuacje modernizacji, odpowiednich równowaznychparametrówtechnicznych dla osiagniecia oczekiwanej funkcjonalnosci całego układu bedacego przedmiotemzamówieniaz zapewnieniem uzyskania wszelkich ewentualnie wymaganych uzgodnien w tymzaakceptowania zmianmateriałowych przez Zamawiajacego.3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:SEKCJA VIII - PROCEDURA3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:8.1. Termin składania ofertPrzed zmianą:2021-09-21 14:45Po zmianie:2021-09-28 14:453.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:8.3. Termin otwarcia ofertPrzed zmianą:2021-09-21 15:15Po zmianie:2021-09-28 15:153.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:8.4. Termin związania ofertąPrzed zmianą:2021-10-20Po zmianie:2021-10-27Ogłoszenie nr 2021/BZP 00176345/01 z dnia 2021-09-102021-09-10 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - - 

 

 

 
10-09-2021 r.  Magdalena Koprucka
__________________________________ data i podpis osoby udostępniającej ogłoszenie
      
Dyrektor Jednostki
 
10-09-2021 r.  Katarzyna Dąbrowska
__________________________________ data i podpis osoby upoważnionej