Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8       ZSO8.26.3.2021 Gliwice,  10-09-2021 r.
  nr kor.
 
Dotyczy: Zespół Szkoł Ogólnokształących nr 8 w Gliwicach- Roboty remontowo budowlane związane z modernizacją budynku.
Zawiadomienie o modyfikacji specyfikacji warunków zamówienia  
     Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w imieniu zamawiającego informuję, że specyfikacja warunków zamówienia została zmodyfikowana w następujący sposób:
 

Do punktu 3. Opis przedmiotu zamówienia  dodaje się zapis : 

 

Zamawiający wymaga odbycia wizji lokalnej. W celu umożliwienia zainteresowanym odbycia wizji lokalnej, ze względu na trwające ograniczenia sanitarne, Zamawiający ustala termin wizji na dzień 16 września 2021 r oraz 20 września 2021 r . o godz. 10:00.

Do oferty wymagane jest złożenie oświadczenia o odbyciu wizji lokalnej o treści załącznika nr 19 do SWZ. W przypadku braku odbycia wizji Zamawiający odrzuci ofertę. 

 

 

Do punktu 28. Załączniki do specyfikacji  dodaje się zapis 

 

19) ZAŁACZNIK NR 19- Wizja lokalna 

 

oraz dodaje się załącznik  nr 6.3.1-u przedmiar robót - prace uzupełniające 

 

W punkcie 28.Załączniki do specyfikacji zmienia się zapis  

5) ZAŁACZNIK NR 7 - formularz cenowy, 

 

na nowy druk do którego zostaje dopisany punk 1.10 prace uzupełniające 

 

 

18. Termin składania i otwarcia ofert

 

Zapis w brzemieniu 

1) oferty należy złożyć do dnia 21-09-2021 r. do godz. 14:45, 2) otwarcie ofert odbędzie się w dniu 21-09-2021 r. o godz. 15:15,  

 

zostaje zmieniony na zapis : 

1) oferty należy złożyć do dnia 28-09-2021 r. do godz. 14:45, 2) otwarcie ofert odbędzie się w dniu 28-09-2021 r. o godz. 15:15

 

16. Termin związania oferta

Zapis w brzemieniu  1) Wykonawca jest związany oferta do dnia 20-10-2021.  

 

zostaje zmieniony na zapis :  

1) Wykonawca jest związany oferta do dnia 27-10-2021.  

 
Na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 28-09-2021 r. do godz. 14:45.
  Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 28-09-2021 r. o godz. 15:15.
 
  Z poważaniem Katarzyna Dąbrowska Dyrektor Jednostki
Kopia aa.
 
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8 ul. Syriusza 30 44-117 Gliwice https://www.zso8.gliwice.pl/ tel. +48 32 234-41-13 sekretariat@zso8.gliwice.eu