Oznaczenie sprawy: ZSO8.26.3.2021
nr kor.:
 
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8 OGŁASZA postępowanie prowadzone w trybie podstawowym - wariant I (bez negocjacji) pod nazwą
Zespół Szkoł Ogólnokształących nr 8 w Gliwicach- Roboty remontowo budowlane związane z modernizacją budynku.
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 06-09-2021  

Ogłoszenie o zamówieniuRoboty budowlaneZespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gliwicach- Robotyremontowo budowlane związane z modernizacja budynku.SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY1.1.) Rola zamawiającegoPostępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gliwicach1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 3673382751.5) Adres zamawiającego1.5.1.) Ulica: Syriusza 301.5.2.) Miejscowość: Gliwice1.5.3.) Kod pocztowy: 44-1171.5.4.) Województwo: śląskie1.5.5.) Kraj: Polska1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki1.5.7.) Numer telefonu: 32/234-41-131.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zso8.gliwice.eu1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zso8.gliwice.pl1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -jednostka budżetowa1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: EdukacjaSEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE2.1.) Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gliwicach- Robotyremontowo budowlane związane z modernizacja budynku.2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0dfea383-0f1e-11ec-b885-f28f916880732.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00171615/012.6.) Wersja ogłoszenia: 012.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-06 17:06Ogłoszenie nr 2021/BZP 00171615/01 z dnia 2021-09-062021-09-06 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.94 ustawy: Nie2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programuwspółfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawnąZamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawySEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowaniahttps://zso8.bip.gliwice.eu/zamowieniaPubliczne3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału wpostępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środkówkomunikacji elektronicznej: Tak3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będziekomunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1)komunikacja miedzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, którydostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem:https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej2) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musiposiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następującychformularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza dokomunikacji”,3) wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,elektronicznychkopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały wRegulaminie korzystania z miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz Warunkach k or z y s t a n i a z e l e k t r o n i c z n e j p l a t f o r m y u s ł u g a d m i n i s t r a c j i p u b l i c z n e j ( e PU A P ) https://www.gov.pl/web/gov/warunki-korzystania,4) maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularzzłożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB,5) za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lubelektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ichprzekazania na ePUAP.3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzielektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które niesą ogólnie dostępne: Nie3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:polski3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacja zawarta w rozdziale 26. SWZSEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAOgłoszenie nr 2021/BZP 00171615/01 z dnia 2021-09-062021-09-06 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie4.1.2.) Numer referencyjny: ZSO8.26.3.20214.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiotodrębnego postępowania: Nie4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisieprzedmiotu zamówienia: Nie4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówieniaZamówieniem publicznym objete sa roboty budowlane zwiazane z przebudowa w ramachmodernizacjiistniejacej placówki oswiatowej Zespołu Szkół Ogólnokształcacych nr 8 w Gliwicach przy ul.Syriusza 30w zakresie dobudowy łacznika Ł2 na poziomie drugiego pietra pomiedzy segmentami II i IIISzczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w :- załaczniku 6.1 do SWZdokumentacjach projektowych :a) Projekt Budowlany dwóch łaczników, rozbudowa budynku szkoły ZSO nr 8 w Gliwicach(postepowanieobejmuje zakres rzeczowy Łacznik-2) branza archtektoniczno-budowlana – opracowanej przezRStudiob)Projekt instalacji elktrycznych i słabopradowych łacznik Ł2 oprocowanej przez P.U.H BROEL- załaczniku nr 6.2 do SWZ : specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót;- przedmiarach robót stanowiacych załacznik nr 6.3 do SWZ.Zakres rzeczowy robót ujety w przedmiarach robót nalezy traktowac jako orientacyjny,Wykonawca uwzgledniw ofercie całosc robót niezbednych do prawidłowego wykonania zmówienia w tym roboty, którenie zostaływyszczególnione w przedmiarach robót a sa konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodniez „sztukabudowlana” i obowiazujacymi przepisami.Ze wzgledu na charakter obiektu, w którym beda prowadzone roboty remontowo-budowlaneZamawiajacyoczekuje od Wykonawcy doswiadczenia w prowadzeniu robót remontowo-budowlanych wczynnychplacówkach oswiatowych. Zamawiajacy oczekuje przeprowadzenie przez Wykonawce wizjilokalnej w celuzapoznania sie z miejscem i zakresem rzeczowym robót objetych postepowaniemWykonawca, dodatkowo w ramach realizacji przedmiotu zamówienia podejmie niezbednedziałania w celuochrony mienia placówki. W tym celu zabezpieczy w razie potrzeby miejsca prowadzenia robót isasiadujacepomieszczenia m.in. przed zapyleniem w trakcie realizacji robót i na biezaco bedzie utrzymywałporzadek. Zewzgledów organizacyjnych Zamawiajacy przewidział mozliwosc realizacji zamówienia wyłaczniew sposób niekolidujacy z funkcjonowaniem placówki, w okresie wolnym od zajec dydaktyczno -Ogłoszenie nr 2021/BZP 00171615/01 z dnia 2021-09-062021-09-06 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlanewychowawczych.Przedstawione w ww. dokumentach wskazania na urzadzenia techniczne i materiały z podaniemproducentanalezy traktowac jako odniesienie do oczekiwanych przez zamawiajacego parametrówtechnicznychi uzytkowych i przykładowe ze wzgledu na zasady ustawy Prawo zamówien publicznych (t. j. Dz.U. z 2019 r.poz. 2019 z póz. zm. ).Oznacza to, ze wykonawcy moga zaproponowac inne niz wyszczególnione w dokumentacjirozwiazaniaz zachowaniem, ze wzgledu na kontynuacje modernizacji, odpowiednich równowaznychparametrówtechnicznych dla osiagniecia oczekiwanej funkcjonalnosci całego układu bedacego przedmiotemzamówieniaz zapewnieniem uzyskania wszelkich ewentualnie wymaganych uzgodnien w tymzaakceptowania zmianmateriałowych przez Zamawiajacego.4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:45214200-2 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych zeszkolnictwem45262800-9 - Rozbudowa budynków45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-104.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień napodobne usługi lub roboty budowlane: Nie4.3.) Kryteria oceny ofert4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościoweKryterium 14.3.5.) Nazwa kryterium: Cena4.3.6.) Waga: 60,00Kryterium 24.3.4.) Rodzaj kryterium:Ogłoszenie nr 2021/BZP 00171615/01 z dnia 2021-09-062021-09-06 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlaneserwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czasdostawy, oraz okresu realizacji.4.3.5.) Nazwa kryterium: czas realizacji4.3.6.) Waga: 15Kryterium 34.3.4.) Rodzaj kryterium:inne.4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja i rękojmia4.3.6.) Waga: 10Kryterium 44.3.4.) Rodzaj kryterium:organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacjizamówienia4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie zawodowe kierownika budowy/projektu4.3.6.) Waga: 154.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykietlub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: NieSEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:Art. 109 ust. 1 pkt 4Art. 109 ust. 1 pkt 8Art. 109 ust. 1 pkt 105.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.1. Zdolnosc do wystepowania w obrocie gospodarczymOkreslenie warunku:Zamawiajacy nie okresla szczegółowego warunku w tym zakresie.2. Uprawnienia do prowadzenia okreslonej działalnosci gospodarczej lub zawodowej, o ilewynika to z Okreslenie warunku:Zamawiajacy nie okresla szczegółowego warunku w tym zakresie.3. Sytuacja finansowa lub ekonomicznaOkreslenie warunku:O zamówienie moga ubiegac sie wykonawcy, których sytuacja ekonomiczna i finansowa pozwolina prawidłowe wykonanie zamówienia: .1. Posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej działalnosci,przy czymminimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia nie moze byc nizsza od oferowanej cenywykonania zamówieniaprzez Wykonawce.Ogłoszenie nr 2021/BZP 00171615/01 z dnia 2021-09-062021-09-06 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlaneW przypadku podmiotów działajacych wspólnie potencjał ekonomiczny i finansowy podlegasumowaniu.4. Zdolnosc techniczna lub zawodowaOkreslenie warunku:O zamówienie moga ubiegac sie wykonawcy, których wiedza i doswiadczenie pozwoli naprawidłowewykonanie zamówienia.Wykonawca musi wykazac, ze w okresie ostatnich pieciu lat przed upływem terminu składaniaofert, a jezeliokres prowadzenia działalnosci jest krótszy - w tym okresie wykonał zgodnie z zasadami sztukibudowlaneji prawidłowo ukonczył realizacje co najmniejdwóch robót budowlanych zwiaznych z remontem, przebudowa lub modernizacjazrealizowanych w obrebieczynnych obiektów uzytecznosci publicznej o wartosci nie mniejszej niz 200 000,00 zł brutto złkazdejz wykonanych robót.O zamówienie moga ubiegac sie wykonawcy, których potencjał techniczny pozwoli naprawidłowe wykonaniezamówieniaO zamówienie moga ubiegac sie wykonawcy, którzy dysponuja lub beda dysponowac osobamizdolnymido wykonania zamówienia. Wykonawca musi miec do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowanypersonelw tym:- jedna osoba, która przy realizacji zamówienia bedzie pełniła funkcje kierownikabudowy/kierownika projektu,posiadajaca uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen ico najmniej10-letnie doswiadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w ww. specjalnosci oraz posiadadoswiadczenie,w okresie ostatnich pieciu lat przed upływem terminu składania ofert, w kierowaniu minimumdwoma robotamibudowlanymi polegajacymi na budowie/przebudowie lub modernizacji czynnego obiektuuzytecznoscipublicznej , o wartosci nie mniejszej niz 200 000,00 zł brutto zł wykonanych robót;- jedna osoba, która przy realizacji zamówienia bedzie pełniła funkcje kierownika robót branzyelektrycznej,posiadajaca uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjno - inzynieryjnej w zakresieinstalacjielektrycznych lub równorzedne i co najmniej 5 -letnie doswiadczenie w kierowaniu robotamibudowlanymiw ww. specjalnosci;5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:1.oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu2.zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasobyna wezwanie1. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji oDziałalności Gospodarczej,2.oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust 1 pkt 5 ustawy pzp, o braku przynależności do tejsamej grupy kapitałowej3.oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art.Ogłoszenie nr 2021/BZP 00171615/01 z dnia 2021-09-062021-09-06 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane1255.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunkówudziału w postępowaniu: Wykaz oświadczeń, które wykonawca składa wraz z ofertą1.oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu2.zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasobyna wezwanie1.okumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej2.wykaz robót budowlanych3.wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: NieSEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się oudzielenie zamówienia:W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lubdoświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać nazdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacjiktórych te zdolności są wymagane. W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się oudzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do wniosku o dopuszczenie do udziału wpostępowaniu albo do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane lub usługiwykonają poszczególni wykonawcy.6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, którezamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:NieSEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy bez przeprowadzenia odrębnegopostępowania o udzielenie zamówienia we wskazanych niżej przypadkach i pod następującymiwarunkami:Warunki zmiany umowy określono w załączniku nr 4 - wzór umowy7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykietyzwiązane z realizacją zamówienia: Tak7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art.95 ustawySEKCJA VIII – PROCEDURAOgłoszenie nr 2021/BZP 00171615/01 z dnia 2021-09-062021-09-06 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane8.1.) Termin składania ofert: 2021-09-21 14:458.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia,zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortaluhttps://miniportal.uzp.gov.pl/8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-09-21 15:158.4.) Termin związania ofertą: do 2021-10-20Ogłoszenie nr 2021/BZP 00171615/01 z dnia 2021-09-062021-09-06 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane

 
 
06-09-2021 r.  Magdalena Koprucka
__________________________________ data i podpis osoby udostępniającej ogłoszenie
      
Dyrektor Jednostki
 
06-09-2021 r.  Katarzyna Dąbrowska
__________________________________ data i podpis osoby upoważnionej