ZAŁĄCZNIK NR   1

Oznaczenie sprawy: ZSO8.26.3.2021  

______________________________________________________________ (nazwa albo imię i nazwisko wykonawcy lub wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie)

______________________________________________________________

______________________________________________________________ (siedziba albo adres prowadzenia działalności)

______________________________________________________________ ______________________________________________________________

(tel./faks, e-mail)

OFERTA

Zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym - wariant I (bez negocjacji) pod nazwą:  Zespół Szkoł Ogólnokształących nr 8 w Gliwicach- Roboty remontowo budowlane związane z modernizacją budynku.

Oferuję(my) wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

 

CENA NETTO (A)

WARTOŚĆ VAT (B)

CENA BRUTTO (C)

ŁĄCZNIE      

(cena brutto słownie: ..................................................................................................................................................................................)

zgodnie z formularzem cenowym, o treści ZAŁĄCZNIKA NR 7, który Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą.

............................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................  

2. Deklaruję(my) na wykonany przedmiot zamówienia gwarancję i rękojmię w zakresie (min. 24 miesiące / maks. 60 miesięcy): ................... miesięcy. 3. Deklaruję(my) na przedmiot zamówienia czas realizacji zamówienia w okresie ………….dni kalendarzowych – w nieprzekraczalnym terminie do 10.12.2021 r. 4 .Kryterium w zakresie „Doświadczenie zawodowe kierownika budowy": Imię i nazwisko kierownika budowy ....................................... . Należy wymienić roboty budowlane związane z budową/przebudową , modernizacją wykonane na terenie czynnego obiektu użyteczności publicznej ,o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto zł wykonanych robót i sposób możliwy do identyfikacji tj.: 1. Nazwa i adres Zamawiającego: ............................................................................................. .................................................................................................................................................... nazwa zadania: …....................................................................................................................... Obiekt jest obiektem użyteczności publicznej: TAK/NIE*, czas realizacji …............................................... Obiekt w czasie pełnienia funkcji kierownika budowy był .czynny/nieczynny.*. 2. Nazwa i adres Zamawiającego: ............................................................................................. .................................................................................................................................................... nazwa zadania: …....................................................................................................................... Obiekt jest obiektem użyteczności publicznej : TAK/NIE*, czas realizacji …............................................... Obiekt w czasie pełnienia funkcji kierownika budowy był .czynny/nieczynny.*. 3. Nazwa i adres Zamawiającego: ............................................................................................. .................................................................................................................................................... nazwa zadania: …....................................................................................................................... Obiekt jest obiektem użyteczności publicznej : TAK/NIE*, czas realizacji …............................................... Obiekt w czasie pełnienia funkcji kierownika budowy był .czynny/nieczynny.*. 4. Nazwa i adres Zamawiającego: ............................................................................................. .................................................................................................................................................... nazwa zadania: …....................................................................................................................... Obiekt jest obiektem użyteczności publicznej : TAK/NIE*, czas realizacji …............................................... Obiekt w czasie pełnienia funkcji kierownika budowy był .czynny/nieczynny.*. 5. Nazwa i adres Zamawiającego: ............................................................................................. .................................................................................................................................................... nazwa zadania: …....................................................................................................................... Obiekt jest obiektem użyteczności publicznej : TAK/NIE*, czas realizacji ................................................ Obiekt w czasie pełnienia funkcji kierownika budowy był .czynny/nieczynny.*. *niepotrzebne skreślić  

Oświadczam(y), że:

Art. 117 ust. 2 - warunek dotyczący uprawnień  do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 (należy wskazać, który z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wykona poszczególne elementy przedmiotowego zamówienia) Art. 117 ust. 3 - warunek dotyczący wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia (należy wskazać, który z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wykona poszczególne elementy przedmiotowego zamówienia

 

 

 

 

 

 

                                 

Podwykonawcy

Nazwa firmy podwykonawcy Opis części zamówienia, które zostaną powierzone podwykonawcy  

 

 

 

 

 

 

Pozostałe oświadczenia:

Informacja dotycząca powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług:
1) czy wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego: ...........
(należy wpisać TAK lub NIE)
- w przypadku odpowiedzi "TAK", proszę wskazać:
2) nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego: ............................................................................................,
 
3) wartość towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku: ......................,
 
4) stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie: .......................
Integralną część oferty stanowią:

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO wykonawca nie składa oświadczenia o tej treści (należy usunąć treść oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

 

__________________________ miejscowość, data

____________________________
imię i nazwisko  
_______________________________
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej