Oznaczenie sprawy: ZSO8.26.2.2021
nr kor.:
 
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8 OGŁASZA postępowanie prowadzone w trybie podstawowym - wariant I (bez negocjacji) pod nazwą
Roboty remontowo-budowlane związane z modernizacją Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gliwicach.
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 31-05-2021  

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00069796/01 z dnia 2021-05-31

 

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Roboty remontowo-budowlane związane z modernizacją Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gliwicach. SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY 1.1.) Rola zamawiającego Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego 1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gliwicach 1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 367338275 1.5) Adres zamawiającego 1.5.1.) Ulica: Syriusza 30 1.5.2.) Miejscowość: Gliwice 1.5.3.) Kod pocztowy: 44-117 1.5.4.) Województwo: śląskie 1.5.5.) Kraj: Polska 1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki 1.5.7.) Numer telefonu: 32 234-41-13 1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zso8.gliwice.eu 1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zso8.gliwice.pl 1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa 1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE 2.1.) Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego 2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie 2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej: Roboty remontowo-budowlane związane z modernizacją Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gliwicach. 2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2aac83e8-c1f1-11eb-911f-9ad5f74c2a25 2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00069796/01 2.6.) Wersja ogłoszenia: 01 2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-31 16:10 Ogłoszenie nr 2021/BZP 00069796/01 z dnia 2021-05-31 2021-05-31 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane 2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak 2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001460/01/P 2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań: 1.1.1 Modernizacja budynku: pomieszczeń na potrzeby utworzenia oddziałów zerowych oraz rozbudowę łącznika 2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie 2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie 2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA 3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://zso8.bip.gliwice.eu/zamowieniaPubliczne 3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia:Nie 3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak 3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/ 3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) komunikacja miedzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej 2) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”, 3) wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz Warunkach k o r z y s t a n i a z e l e k t r o n i c z n e j p l a t f o r m y u s ł u g a d m i n i s t r a c j i p u b l i c z n e j ( e P U A P ) https://www.gov.pl/web/gov/warunki-korzystania, 4) maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB, 5) za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie 3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy Ogłoszenie nr 2021/BZP 00069796/01 z dnia 2021-05-31 2021-05-31 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane 3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu: polski 3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacja zawarta w rozdziale 26. SWZ SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie 4.1.2.) Numer referencyjny: ZSO8.26.2.2021 4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie 4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie 4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie 4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia: 4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia Zamówieniem publicznym objęte są roboty budowlane związane z przebudową w ramach modernizacji istniejacej placówki oświatowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gliwicach przy ul. Syriusza 30 w zakresie dostosowania pomieszczeń nr 15 i 17 w segmencie II na potrzeby edukacji przedszkolnej oraz dobudową łącznika Ł3 na poziomie pierwszwgo piętra pomiędzy segmentami I i II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w : - załączniku 6.1 do SWZ dokumentacjach projektowych : a) Przebudowa parteru budynku szkoły celem utworzenia dwóch oddziałów przedszkolnych wraz ze zmianą sposobu użytkowania, branża architektoniczno-konstrukcyjna i instalacje sanitarne – opracowanej przez Plus8.pl Architekci s.c.; b) Przebudowa fragmentu parteru szkoły w segmencie 2 celem wydzielenia dwóch oddziałów przedszkolnych oraz nadbudowa łączników na poziomie I piętra i II piętra (postepowaniem objęty jest zakres I piętra) w ZSO nr 8 przy ul. Syriusza 30 w Gliwicach , branża elektryczna - opracowanej przez P.H.U. BROEL c) Projekt Budowlany dwóch łączników, rozbudowa budynku szkoły ZSO nr 8 w Gliwicach (postępowanie obejmuje zakres rzeczowy Łacznik-3) branża archtektoniczno-budowlana – opracowana przez RStudio - załączniku nr 6.2 do SWZ : specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót; - przedmiarach robót stanowiących załącznik nr 6.3 do SWZ. Zakres rzeczowy robót ujęty w przedmiarach robót należy traktować jako orientacyjny, Wykonawca uwzględni w ofercie całość robót niezbędnych do prawidłowego wykonania zmówienia w tym roboty, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarach robót a są konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z „sztuką budowlaną” i obowiązującymi przepisami. Ze względu na charakter obiektu, w którym będą prowadzone roboty remontowo-budowlane Zamawiający oczekuje od Wykonawcy doświadczenia w prowadzeniu robót remontowobudowlanych w czynnych placówkach oświatowych. Zamawiający oczekuje przeprowadzenie przez Wykonawcę wizji lokalnej w celu zapoznania się z miejscem i zakresem rzeczowym robót objętych postępowaniem. Ogłoszenie nr 2021/BZP 00069796/01 z dnia 2021-05-31 2021-05-31 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane Zamawiający wymaga odbycia wizji lokalnej. W celu umożliwienia zainteresowanym odbycia wizji lokalnej, ze względu na trwające ograniczenia sanitarne, Zamawiający ustala terminy wizji na dzień 07 czerwca 2021 i 11 czerwca 2021 o godz 15.00. i wymaga złożenie oświadczenia o jej odbyciu wg wzoru załącznik nr 2 do SWZ. W przypadku braku odbycia wizji Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy zgodnie z art. 226 ust.1 pkt.18 ustawy Pzp. W przypadku wykonawców występujących wspólnie, wymagane jest aby przynajmniej jeden z Wykonawców uczestniczył w wizji. Wykonawca, dodatkowo w ramach realizacji przedmiotu zamówienia podejmie niezbędne działania w celu ochrony mienia placówki. W tym celu zabezpieczy w razie potrzeby miejsca prowadzenia robót i sąsiadujące pomieszczenia m.in. przed zapyleniem w trakcie realizacji robót i na bieżąco będzie utrzymywał porządek. Ze względów organizacyjnych Zamawiający przewidział możliwość realizacji zamówienia wyłącznie w sposób nie kolidujący z funkcjonowaniem placówki, w okresie wolnym od zajęć dydaktyczno - wychowawczych. Zamawiający wymaga zakończenia robót wewnętrznych do dnia 27.08.2021 r. Przedstawione w ww. dokumentach wskazania na urządzenia techniczne i materiały z podaniem producenta należy traktować jako odniesienie do oczekiwanych przez zamawiającego parametrów technicznych i użytkowych i przykładowe ze względu na zasady ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z póź. zm. ). Oznacza to, że wykonawcy mogą zaproponować inne niż wyszczególnione w dokumentacji rozwiązania z zachowaniem, ze względu na kontynuację modernizacji, odpowiednich równoważnych parametrów technicznych dla osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności całego układu będącego przedmiotem zamówienia z zapewnieniem uzyskania wszelkich ewentualnie wymaganych uzgodnień w tym zaakceptowania zmian materiałowych przez Zamawiającego. 4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane 4.2.7.) Dodatkowy kod CPV: 45214200-2 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem 45262800-9 - Rozbudowa budynków 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne 4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie 4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-09-17 Ogłoszenie nr 2021/BZP 00069796/01 z dnia 2021-05-31 2021-05-31 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane 4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie 4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie 4.3.) Kryteria oceny ofert 4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie kryteriów oceny. 4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:Punktowo 4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe Kryterium 1 4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena 4.3.6.) Waga: 60 Kryterium 2 4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji. 4.3.5.) Nazwa kryterium: czas realizacji 4.3.6.) Waga: 15 Kryterium 3 4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne. 4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja i rękojmia 4.3.6.) Waga: 10 Kryterium 4 4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie zawodowe kierownika budowy/projektu 4.3.6.) Waga: 15 4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW 5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia:Tak 5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia: Art. 109 ust. 1 pkt 4 Art. 109 ust. 1 pkt 8 Ogłoszenie nr 2021/BZP 00069796/01 z dnia 2021-05-31 2021-05-31 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane Art. 109 ust. 1 pkt 10 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak 5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu. 1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym Określenie warunku: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. 2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunku: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. 3. Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunku: O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których sytuacja ekonomiczna i finansowa pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia: . 1. Posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, przy czym minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia nie może być niższa od oferowanej ceny wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 2.W okresie ostatnich trzech lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, posiadał przeciętne zatrudnienie min.10 pracowników w każdym roku. W przypadku podmiotów działających wspólnie potencjał ekonomiczny i finansowy podlega sumowaniu. 4. Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunku: O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których wiedza i doświadczenie pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia. Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył realizację co najmniej dwóch robót budowlanych związanych z remontem, przebudową lub modernizacją zrealizowanych w obrębie czynnych obiektów użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 zł brutto zł każdej z wykonanych robót. W przypadku podmiotów działających wspólnie doświadczenie podlega sumowaniu. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których potencjał techniczny pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia, Osoby zdolne do wykonania zamówienia O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca musi mieć do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel w tym: - jedną osobą, która przy realizacji zamówienia będzie pełniła funkcję kierownika budowy/kierownika projektu, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjnobudowlanej bez ograniczeń i co najmniej 10-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w ww. specjalności oraz posiada doświadczenie, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, w kierowaniu minimum dwoma robotami budowlanymi Ogłoszenie nr 2021/BZP 00069796/01 z dnia 2021-05-31 2021-05-31 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane polegającymi na budowie/przebudowie lub modernizacji czynnego obiektu użyteczności publicznej , o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 zł brutto zł wykonanych robót; - jedną osobą, która przy realizacji zamówienia będzie pełniła funkcję kierownika robót branży sanitarnej, posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjno - inżynieryjnej w zakresie instalacji sanitarnych lub równorzędne i co najmniej 5-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w ww. specjalności; - jedną osobą, która przy realizacji zamówienia będzie pełniła funkcję kierownika robót branży elektrycznej, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjno - inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych lub równorzędne i co najmniej 5 -letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w ww. specjalności; 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy:Tak 5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykaz oświadczeń, które wykonawca składa wraz z ofertą 1.oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 2.zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby na wezwanie 1. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 2.oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust 1 pkt 5 ustawy pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 3.oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz oświadczeń, które wykonawca składa wraz z ofertą 1.oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 2.zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby na wezwanie 1.okumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 2.wykaz robót budowlanych 3.oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy 4.wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego 5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA 6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie 6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie 6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie 6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane lub usługi Ogłoszenie nr 2021/BZP 00069796/01 z dnia 2021-05-31 2021-05-31 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy. 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie 7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak 7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia: ) zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy bez przeprowadzenia odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia we wskazanych niżej przypadkach i pod następującymi warunkami: Warunki zmiany umowy określono w załączniku nr 4 - wzór umowy 7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie SEKCJA VIII – PROCEDURA 8.1.) Termin składania ofert: 2021-06-15 12:00 8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ 8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-06-15 12:30 8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-07-14 Ogłoszenie nr 2021/BZP 00069796/01 z dnia 2021-05-31 2021-05-31 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane

 
 
31-05-2021 r.  Magdalena Koprucka
__________________________________ data i podpis osoby udostępniającej ogłoszenie
      
Zastępca Dyrektora Jednostki
 
31-05-2021 r.  Piotr Jaworski
__________________________________ data i podpis osoby upoważnionej