ZAŁĄCZNIK NR 18
Oznaczenie sprawy: ZSO8.26.2.2021 
 

 

Oświadczenie Podwykonawcy

 

Ja/my niżej podpisana(y) oświadczam(y), że przystępuję do długu wykonawcy wynikającego z umowy nr …………………..……………..… w zakresie odpowiedzialności związanej z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań (w tym zobowiązań związanych z udzieloną rękojmią lub gwarancją) wynikających z niniejszej umowy w części objętej umową o podwykonawstwo do kwoty wynikającej z umowy o podwykonawstwo.  

 

________________________ miejscowość, data
_________________________ imię i nazwisko  
________________________________ podpis osoby składającej oświadczenie