Gliwice, 31-05-2021 r.
Oznaczenie sprawy: ZSO8.26.2.2021
SOD:
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)
W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ  PONIŻEJ 5 350 000 euro
 
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty remontowo-budowlane związane z modernizacją Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gliwicach.
 
1. Zamawiający - nazwa i dane adresowe
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8 ul. Syriusza 30, 44-117 Gliwice
e-mail: sekretariat@zso8.gliwice.eu
tel. +48 32/234-41-13 adres skrzynki ePUAP: zso8_gliwice Strona internetowa prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty: https://zso8.bip.gliwice.eu/zamowieniaPubliczne/12244
2. Tryb udzielenia zamówienia
1) tryb podstawowy- wariant I (bez negocjacji) w oparciu o art. 275-296 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 2019 z poźn. zm.) zwanej dalej "ustawą pzp".
3. Opis przedmiotu zamówienia
1) przedmiotem zamówienia są roboty budowlane.
2) kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
główny przedmiot:
kod CPV: 45.00.00.00-7 - nazwa: Roboty budowlane
dodatkowe przedmioty: kod CPV: 45.21.42.00-2 - nazwa: Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem kod CPV: 45.26.28.00-9 - nazwa: Rozbudowa budynków kod CPV: 45.40.00.00-1 - nazwa: Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych kod CPV: 45.31.12.00-2 - nazwa: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych kod CPV: 45.30.00.00-0 - nazwa: Roboty instalacyjne w budynkach kod CPV: 45.45.30.00-7 - nazwa: Roboty remontowe i renowacyjne

3) opis przedmiotu zamówienia

Zamówieniem publicznym objęte są roboty budowlane związane z przebudową w ramach modernizacji istniejacej placówki oświatowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gliwicach przy ul. Syriusza 30 w zakresie dostosowania pomieszczeń nr 15 i 17 w segmencie II na potrzeby edukacji przedszkolnej, wygrodzenie wiatrołapu na parterze  oraz dobudową łącznika Ł3 na poziomie pierwszwgo piętra pomiędzy segmentami I i IISzczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w :- załączniku 6.1 do SWZdokumentacjach projektowych :a) Przebudowa parteru budynku szkoły celem utworzenia dwóch oddziałów przedszkolnych wraz ze zmianą sposobu użytkowania, branża architektoniczno-konstrukcyjna i instalacje sanitarne – opracowanej przez Plus8.pl Architekci s.c.; b) Przebudowa fragmentu parteru szkoły w segmencie 2 celem wydzielenia dwóch oddziałów przedszkolnych oraz nadbudowa łączników na poziomie I piętra i II piętra (postepowaniem objęty jest zakres I piętra) w ZSO nr 8 przy ul. Syriusza 30 w Gliwicach , branża elektryczna - opracowanej przez P.H.U. BROELc) Projekt Budowlany dwóch łączników, rozbudowa budynku szkoły ZSO nr 8 w Gliwicach (postępowanie obejmuje zakres rzeczowy Łacznik-3) branża archtektoniczno-budowlana – opracowana przez RStudio- załączniku nr 6.2 do SWZ : specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót;- przedmiarach robót stanowiących załącznik nr 6.3 do SWZ.Zakres rzeczowy robót ujęty w przedmiarach robót należy traktować jako orientacyjny, Wykonawca uwzględni w ofercie całość robót niezbędnych do prawidłowego wykonania zmówienia w tym roboty, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarach robót a są konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z „sztuką budowlaną” i obowiązującymi przepisami.Ze względu na charakter obiektu, w którym będą prowadzone roboty remontowo-budowlane Zamawiający oczekuje od Wykonawcy doświadczenia w prowadzeniu robót remontowo-budowlanych w czynnych placówkach oświatowych. Zamawiający oczekuje przeprowadzenie przez Wykonawcę wizji lokalnej w celu zapoznania się z miejscem i zakresem rzeczowym robót objętych postępowaniem.

 

Zamawiający wymaga odbycia wizji lokalnej. W celu umożliwienia zainteresowanym odbycia wizji lokalnej, ze względu na trwające ograniczenia sanitarne, Zamawiający ustala terminy wizji na dzień 07 czerwca 2021 i 11 czerwca 2021 o godz 15.00. i wymaga złożenie oświadczenia o jej odbyciu wg wzoru załącznik nr 2 do SWZ.

 

W przypadku braku odbycia wizji Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy zgodnie z art. 226 ust.1 pkt.18 ustawy Pzp. W przypadku wykonawców występujących wspólnie, wymagane jest aby przynajmniej jeden z Wykonawców uczestniczył w wizji.Wykonawca, dodatkowo w ramach realizacji przedmiotu zamówienia podejmie niezbędne działania w celu ochrony mienia placówki. W tym celu zabezpieczy w razie potrzeby miejsca prowadzenia robót i sąsiadujące pomieszczenia m.in. przed zapyleniem w trakcie realizacji robót i na bieżąco będzie utrzymywał porządek.

 

Ze względów organizacyjnych Zamawiający przewidział możliwość realizacji zamówienia wyłącznie w sposób nie kolidujący z funkcjonowaniem placówki, w okresie wolnym od zajęć dydaktyczno - wychowawczych.

Zamawiający wymaga zakończenia robót wewnętrznych do dnia 27.08.2021 r.

Przedstawione w ww. dokumentach wskazania na urządzenia techniczne i materiały z podaniem producenta należy traktować jako odniesienie do oczekiwanych przez zamawiającego parametrów technicznych i użytkowych i przykładowe ze względu na zasady ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z póź. zm. ).Oznacza to, że wykonawcy mogą zaproponować inne niż wyszczególnione w dokumentacji rozwiązania z zachowaniem, ze względu na kontynuację modernizacji, odpowiednich równoważnych parametrów technicznych dla osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności całego układu będącego przedmiotem zamówienia z zapewnieniem uzyskania wszelkich ewentualnie wymaganych uzgodnień w tym zaakceptowania zmian materiałowych przez Zamawiającego.

Wymagany termin gwarancji: Wymagany termin gwarancji: minimum 24 miesięcy, maksimum 60 miesięcy, licząc od dnia końcowego odbioru robót. Deklarowany okres gwarancji przez wykonawcę powinien obejmować całość robót w tym zabudowywane urządzenia i sprzęt oraz koszt przeglądów okresowych w czasie gwarancji. Wykonawca będzie ponosił koszty zakupu i wymiany materiałów eksploatacyjnych niezbędnych w trakcie przeglądów serwisowych w okresie gwarancji., Wymagany termin rękojmi: Wymagany termin rękojmi: minimum 24 miesięcy, maksimum 60 miesięcy, licząc od dnia końcowego odbioru robót, przy czym termin rękojmi ma być równy terminowi gwarancji. .

 
4. Oferty częściowe
1) zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, Uzasadnienie niedokonania podziału postępowania na części: Zamawiający odstępuje od podziału zamówienia na części zgodnie z wytycznymi zawartymi w preambule Derektywy 2014/24/UE zgodnie z którym zamawiający powinien zaniechać podziału zamówienia jeżeli zachodzą odpowiednie przesłanki.U zamawiającego zachodzą następujące przesłanki pozwalające na zaniechanie podziału zamówienia na części : 1. Nadmierne trudności techniczne.2. Nadmierne koszty wykonania zamówienia.3. Nadmierne trudności z koordynacją działań wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia. 
5. Zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy pzp
1) zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy pzp,
6. Oferty wariantowe
1) zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych,
7. Termin wykonania zamówienia i forma wynagrodzenia
1) termin wykonania zamówienia: do 17.09.2021 r.,
2) obowiązującą formą zapłaty za przedmiot zamówienia będzie wynagrodzenie ryczałtowe.
8. Warunki udziału w postępowaniu
1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym Określenie warunku: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. 2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunku:
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.  
3. Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunku:
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których sytuacja ekonomiczna i finansowa pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia: . 1. Posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, przy czym minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia nie może być niższa od oferowanej ceny wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 2.W okresie ostatnich trzech lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, posiadał przeciętne zatrudnienie min.10 pracowników w każdym roku.W przypadku podmiotów działających wspólnie potencjał ekonomiczny i finansowy podlega sumowaniu. 4. Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunku:
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których wiedza i doświadczenie pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia.Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył realizację co najmniej dwóch robót budowlanych związanych z remontem, przebudową lub modernizacją zrealizowanych w obrębie czynnych obiektów użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 zł brutto zł każdej z wykonanych robót.W przypadku podmiotów działających wspólnie doświadczenie podlega sumowaniu. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których potencjał techniczny pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia, Osoby zdolne do wykonania zamówienia O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca musi mieć do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel w tym: - jedną osobą, która przy realizacji zamówienia będzie pełniła funkcję kierownika budowy/kierownika projektu, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń i co najmniej 10-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w ww. specjalności oraz posiada doświadczenie, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, w kierowaniu minimum dwoma robotami budowlanymi polegającymi na budowie/przebudowie lub modernizacji czynnego obiektu użyteczności publicznej , o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 zł brutto zł wykonanych robót;- jedną osobą, która przy realizacji zamówienia będzie pełniła funkcję kierownika robót branży sanitarnej, posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjno - inżynieryjnej w zakresie instalacji sanitarnych lub równorzędne i co najmniej 5-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w ww. specjalności;- jedną osobą, która przy realizacji zamówienia będzie pełniła funkcję kierownika robót branży elektrycznej, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjno - inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych lub równorzędne i  co najmniej 5 -letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w ww. specjalności;

 

5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

6. W przypadku podania kwot w walucie obcej, zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na wartość w złotych według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje.

9. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 i 109 ustawy pzp
Obligatoryjne przesłanki wykluczenia wykonawcy
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę: 1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego, b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa, f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769), g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe, h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1; 3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie; 6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Fakultatywne przesłanki wykluczenia wykonawcy
Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy pzp:
a) podstawa wykluczenia określona w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp
b) podstawa wykluczenia określona w art. 109 ust. 1 pkt 8 ustawy pzp
c) podstawa wykluczenia określona w art. 109 ust. 1 pkt 10 ustawy pzp
 
10. Dokumenty lub oświadczenia, składane w toku postępowania o zamówienie publiczne

1) Wykaz oświadczeń, które wykonawca składa wraz z ofertą lub wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu  w celu potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria selekcji:

2) Wykaz podmiotowych środków dowodowych, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 108, 109 ustawy pzp:

Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w niniejszym punkcie dotyczących podwykonawców, którym zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a którzy nie są podmiotami, na których zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 118 ustawy - za wyjątkiem oświadczenia, w zakresie art. 108 ust 1 pkt 5 ustawy pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,

3) Wykaz podmiotowych środków dowodowych, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

 • dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną tego ubezpieczenia określoną przez zamawiającego. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w niniejszym tiret wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający spsoób potwierdzają spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu lub kryterium selekcji dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
 • wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane o treści ZAŁĄCZNIKA NR 11 do SWZ, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. UWAGA: Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz zawiera roboty budowlane, w wykonaniu których wykonawca bezpośrednio uczestniczył
 • oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy w ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie o treści ZAŁĄCZNIKA NR 19 do SWZ,
 • wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami o treści ZAŁĄCZNIKA NR 12 do SWZ,
 • 4) Inne dokumenty niewymienione w powyższych punktach:

  UWAGA Załączniki do SWZ w formacie *.pdf są dostępne w wersji edytowalnej. Aby przekonwertować druk np. do programu Microsoft Word należy: - zapisać załącznik w formacie .pdf na dysku, kliknąć prawym przyciskiem myszy, nakierować kursor myszy na pole "Otwórz za pomocą" i wybrać program Microsoft Word lub, - kliknąć lewym przyciskiem myszy w kwadrat znajdujący się z prawej strony danego formularza. Zostanie wówczas otwarty plik w HTML. Następnie należy kombinacją klawiszy "Ctrl+a" zaznaczyć cały dokument, "Ctrl+c" skopiować jego zawartość i "Ctrl+v" wkleić zawartość dokumentu do Microsoft Word".

  11. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej  
   
  1) komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej
  2) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących  formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”, 3) wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) https://www.gov.pl/web/gov/warunki-korzystania, 4) maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB, 5) za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień,  dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

  6) składane przez wykonawców zapytania do specyfikacji powinny być opatrzone zapisem:

  "Zapytanie do specyfikacji warunków zamówienia dotyczące zadania pod nazwą:  Roboty remontowo-budowlane związane z modernizacją Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gliwicach."
  7) zamawiający nie odpowiada za wyjaśnienia udzielane Wykonawcom przez inne osoby i instytucje nieuprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami, niż wymienione w niniejszej SWZ.
  12. Odstąpienie od użycia środków komunikacji elektronicznej 1) Zamawiający nie przewiduje odstąpienia od użycia środków komunikacji elektronicznej,
  13. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami
  1) osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami ze strony zamawiającego jest:
  14. Wymagania dotyczące wadium
  1) zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
   
  15. Termin związania ofertą
  1) Wykonawca jest związany ofertą do dnia 14-07-2021.
  16. Opis sposobu przygotowania i składania oferty
  1) oferta powinna być sporządzona czytelnie, na formularzu oferty o treści ZAŁĄCZNIKA NR 1 do SWZ. Treść oferty musi być zgodna z warunkami zamówienia. Wszelkie wymagane dokumenty stanowią załączniki do oferty,
  2) wraz z ofertą należy złożyć:
  a) wypełniony formularz cenowy - o treści ZAŁĄCZNIKA NR 3 do SWZ,
  b) wypełniony harmonogram rzeczowo-finansowy o treści ZAŁĄCZNIKA NR 5 do SWZ, c) upoważnienie osób do podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów rejestrowych. W przeciwnym wypadku do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo,
  3) Wykonawca, w ofercie, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, wskazując ich wartość bez kwoty podatku oraz stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie 4) Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę nazw podwykonawców, jeśli są znane,
  5) ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Wszelkie dokumenty lub oświadczenia obcojęzyczne załączone do oferty muszą być zaopatrzone w tłumaczenie na język polski, 6) Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert wyłącznie w następujących formatach: a) danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .odt, .ods, .xls, .xlsx; b) kompresji dokumentów elektronicznych: .zip, .7z.
  7) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem lub adres e-mail.
  8) sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/
  9) jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować,
  10) do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie wskazanym w niniejszym SWZ, w formie elektronicznej (tj. przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę,
  11) oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert,
  12) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu,
  13) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty
  14) podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania składa się zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie,
  15) jeżeli przekazywane przez Wykonawcę informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca winien zastrzec, wraz z przekazaniem takich informacji, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępniane. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Wykonawca zastrzegając określoną informację jako tajemnicę przedsiębiorstwa musi wykazać, że:  i oznaczyć jako „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA” Nie można zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp, 16) wykonawca przygotowuje ofertę wraz z niezbędnymi załącznikami na swój koszt. Wszelkie inne koszty związane z uczestnictwem wykonawcy w niniejszym postępowaniu, aż do podpisania umowy, ponosi wyłącznie wykonawca,
  17) od uczestników postępowania oczekuje się starannego zapoznania się z warunkami zamówienia,
  17. Termin składania i otwarcia ofert
  1) oferty należy złożyć do dnia 15-06-2021 r. do godz. 12:00, 2) otwarcie ofert odbędzie się w dniu 15-06-2021 r. o godz. 12:30,
  3) otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania, 4) Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
  5) Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje:
  a) o nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
  b) o cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
   
  18. Opis sposobu obliczania ceny
   
  1) oferowaną cenę należy podać w PLN w formularzu oferty - ZAŁĄCZNIK NR 1 do SWZ,
  2) cenę podaną w ofercie należy obliczyć, uwzględniając zakres zamówienia określony w niniejszej specyfikacji,
  3) obliczona przez wykonawcę ryczałtowa cena oferty powinna zawierać wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie jakie wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia dla terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk wykonawcy oraz wszelkie wymagane przepisami podatki i opłaty, a w szczególności VAT. Wykonawca winien uwzględnić przy określeniu ceny wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia, a szczególnie informacje, wymagania i warunki podane w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
  4) cenę oferty należy obliczyć na podstawie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz warunków realizacji przedmiotu zamówienia,
  5) przedmiar robót należy traktować jako element pomocniczy,
  6) cena określona przez wykonawcę w ofercie nie może ulec zmianie w czasie trwania umowy z zastrzeżeniem art. 455 oraz - wyłącznie w przypadku, gdy umowa dotyczy roboty budowlanej lub usługi i została zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy - art. 439 ustawy Pzp,
  7) jeżeli Wykonawca składa ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług , zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
  19. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą
  1) rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą dokonywane wyłącznie w walucie PLN.
  20. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
  1) przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
  kryteria:
  nazwa
  waga (znaczenie)%
  sposób liczenia wg wzoru
  cena  Wa=60,00
  Ca=((Cmin/Cof)xWa)x100 pkt
  czas realizacji Wb=15,00 T=[(Tmin/Tof) x Wb] x100 pkt gwarancja i rękojmia Wc=10,00 GiR = [(GiRof/60) x Wc] x 100 pkt doświadczenie zawodowe kierownika budowy/projektu Wd=15,00 wg opisu poniżej x Wd
  ggdzie: Cmin - najniższa cena Cof - cena badanej oferty C - liczba punktów w kryterium cena T – liczba pkt w kryterium czas realizacji Tmin- najkrótszy podanych w ofertach czas realizacji w dniach Tof - czas realizacji badanej oferty w dniach GiR – liczba punktów w kryterium gwarancja in rękojmia GiRof – okres gwarancji i rękojmi badanej oferty D – liczba punktów w kryterium doświadczenie zawodowe kierownika budowy Wa, Wb, Wc, Wd – waga w ocenianym kryterium Całkowita liczba punktów jest równa sumie C +T + GiR +D
   
  -- w kryterium „czas realizacji zamówienia”,; w trakcie badania oferty, zostanie przyjęty czas realizacji podany przez Wykonawcę w ofercie, który powinien być ustalony na podstawie opracowanego w formie tabelarycznej harmonogramu ( z uwzględnieniem możliwość realizacji zamówienia wyłącznie w czasie i w sposób nie kolidujący z funkcjonowaniem placówki) , potwierdzającego określenie planowany czas trwania realizacji w dniach poszczególnych etapów zamówienia. Maksymalna liczba punktów jaką może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi 100 x Wb.
   
   
  - w kryterium „termin gwarancji i rękojmi” termin gwarancji i rękojmi musi być wyrażony w pełnych miesiącach (minimum 24 miesięcy, maksimum 60 miesięcy licząc od dnia końcowego odbioru robót). Zaoferowanie terminu dłuższego niż 60 miesięcy nie będzie dodatkowo punktowane. W tej sytuacji Wykonawca otrzyma 15 punktów. Zaoferowanie terminu krótszego niż 24 miesiące będzie uznane jako niezgodne z z treścią SWZ. Pozostawienie pola pustego w druku oferty będzie uznane za wskazanie 24 miesięcy terminu gwarancji i rękojmi. Termin gwarancji musi być równy terminowi rękojmi. Zaoferowanie różnych terminów gwarancji i rękojmi będzie uznane jako niezgodne z treścią SWZ.
   
   
  - w kryterium „doświadczenie zawodowe kierownika budowy/kierownika projektu”; Wykonawca otrzyma 20 pkt. za każdą wykazaną budowę związaną z budową/przebudową lub modernizacją zrealizowaną, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, przez kierownika budowy/projektu, na terenie czynnego obiektu użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 zł brutto zł wykonanych robót. Punkty będą przyznawane na podstawie danych zawartych w druku oferty. Wskazane roboty muszą być identyfikowalne dla Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do wskazania minimum : nazwy zamawiającego, nazwy zamówienia , okresu realizacji przywoływanej inwestycji oraz wskazania, czy w okresie prowadzenia przedmiotowych robót obiekt był czynny. Brak danych będzie skutkował brakiem nie przyznania punktów w tym kryterium. Maksymalna liczba punktów jaką może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi 100 pkt : ilość wykazanych budów x 20 pkt x Wd  
  2) oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie powyższego kryterium,
  3) oferta spełniająca w najwyższym stopniu wyżej wymienione kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta to 100 pkt.,
  4) za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę punktów.
  5) zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta jest zgodna z warunkami zamówienia oraz ustawą pzp i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryterium/kryteria wyboru.
   
  UWAGA! Wszystkie kwoty wskazane w ofercie należy podać w zaokrągleniu do pełnych groszy (do dwóch miejsc po przecinku) zgodnie z zasadą "końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza"
   
  21. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
  1) z wykonawcą, którego oferta będzie uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa zawierająca projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego - ZAŁĄCZNIK NR 4 do SWZ,
  2) podpisanie umowy nastąpi nie wcześniej niż po upływie terminów, o których mowa w art. 308 ust. 2 i 3 ustawy pzp,
  3) wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani będą do złożenia - nie później niż dzień przed terminem podpisania umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - kopii umowy o współpracy podmiotów działających wspólnie,
  4) w przypadku, gdy umowę podpisuje inna osoba/osoby niż wskazana(e) w dokumentach rejestrowych należy złożyć pełnomocnictwo do zawarcia umowy w imieniu Wykonawcy. Pełnomocnictwo musi być udzielone przez osobę/osoby upoważnione zgodnie z wypisem z odpowiedniego rejestru,
  1)przed podpisaniem umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu - zawartej na czas obowiązywania umowy - ubezpieczenia OC Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, obejmującej swym zakresem szkody powstałe z wykonywaniem robót budowlanych i innych prac objętych przedmiotem umowy, na kwotę ubezpieczenia nie niższą niż wartość udzielanego zamówienia publicznego; 2) przed podpisaniem umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wykaz osób i wykaz doświadczenia zawodowego - wg wzorów załączniki SWZ wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków udziału w postępowaniu ;3) przed podpisaniem umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu szczegółowy harmonogram rzeczowo - finansowo - terminowy planowanej realizacji robót zgodny z pozycjami formularza cenowego;4) przed podpisaniem umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu szczegółowy kosztorys ofertowy zgodny z formularzem cenowym;
  22. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
   
  1) zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
   
  23. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści umowy
  1) projektowane postanowienia umowy zawiera załączony do specyfikacji wzór umowy - ZAŁĄCZNIK NR 4 do SWZ.
  24. Warunki dokonania zmiany zawartej umowy
  1) zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy bez przeprowadzenia odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia we wskazanych niżej przypadkach i pod następującymi warunkami: Warunki zmiany umowy określono w załączniku nr 4 - wzór umowy
  25. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia
  1) w niniejszym postępowaniu stosuje się przepisy dotyczące  odwołania i skargi zgodnie z działem IX ustawy pzp.
  26. Informacja dotycząca ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Ogólnokształączych nr 8 w Gliwicach . 2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: Aleksandra Cnota-Mikołajec aleksandra@eduoda.pl. 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pod nazwą: "Roboty remontowo-budowlane związane z modernizacją Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gliwicach.", numer sprawy: ZSO8.26.2.2021, prowadzonym w trybie: tryb podstawowy- wariant I (bez negocjacji) w oparciu o art. 275-296 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 2019 z poźn. zm.) zwanej dalej "ustawą pzp". 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 3 i 4 ustawy Pzp.  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy. 6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.  7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 8. Posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących*; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych **; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;   − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 9. Nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. * Wyjaśnienie: w przypadku skorzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia. ** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.Wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

  27. Załączniki do specyfikacji
  1) ZAŁĄCZNIK NR 1 - formularz oferty, 2) ZAŁĄCZNIK NR 8 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, 3) ZAŁĄCZNIK NR 9 - oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp 4) ZAŁĄCZNIK NR 10 - oświadczenie o grupie kapitałowej, 5) ZAŁĄCZNIK NR 3 - formularz cenowy, 6) ZAŁĄCZNIK NR 4 - wzór umowy, 7) ZAŁĄCZNIK NR 5 - wypełniony harmonogram rzeczowo-finansowy 8) ZAŁĄCZNIK NR 6 - dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, 9) ZAŁĄCZNIK NR 11 - wykaz robót budowlanych, 10) ZAŁĄCZNIK NR 12 - wykaz osób, 11) ZAŁĄCZNIK NR 19 - informacja na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników 12) ZAŁĄCZNIK NR 13 - wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby, 13) ZAŁĄCZNIK NR 14 - oświadczenie o tajemnicy przedsiębiorstwa,

  14) ZAŁĄCZNIK NR 7 - wzór dokumentu gwarancyjnego, 15) ZAŁĄCZNIK NR 15 - oświadczenie Wykonawcy o wykonywaniu robót BEZ UDZIAŁU Podwykonawców, 16) ZAŁĄCZNIK NR 16 - oświadczenie Wykonawcy o wykonaniu robót Z UDZIAŁEM Podwykonawców, 17) ZAŁĄCZNIK NR 17 -oświadczenie Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy, 18) ZAŁĄCZNIK NR 18 - oświadczenie podwykonawcy o kumulatywnym przystąpieniu do długu, Załącznik nr 2 - oświadczenie o odbyciu wizji lokalnej

   
  Dyrektor Jednostki
   
  31-05-2021 r.  Katarzyna Dąbrowska  ............................................................. (data i podpis osoby upoważnionej)