oznaczenie sprawy: ZSO8.26.4.2020

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8
zawiadamia o wynikach postępowania

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

"Modernizacja obiektu - zamówienie w częściach."

 

Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano:
część 2: Modernizacja sanitariatów i pomieszczeń

ZEGBUD Barbara Mryka
ul. Zygmuntowska 42/9, 44-113 Gliwice z ceną 80 240,28 zł.
 
Uzasadnienie:
Wybrana oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów według kryterium oceny ofert, jest zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający przewidział zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy i dokonał oceny ofert.
.
Wykonawcy, którzy złożyli oferty:
Lp.
Nazwa i adres wykonawcy  
Liczba pkt
w kryterium cena
Liczba pkt
w kryterium
okres gwarancji i rękojmi
Łączna
punktacja

1.
PRAGMATIC sp. z o.o.
ul. Krakowska 201,
40-393 Katowice
7,42
33,00
40,42
2.
Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe A-M inż. Andrzej Słotwiński
ul. Kadecka 2,
41-503 Chorzów
55,15
40,00
95,15
3.
ZEGBUD Barbara Mryka
ul. Zygmuntowska 42/9,
44-113 Gliwice
60,00
40,00
100,00
4.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "BUDOMEX" Konat Katarzyna
ul. Dworcowa 39,
42-610 Miasteczko Śląskie
53,49
40,00
93,49
5.

INFOPOLGAZ Marlena Handel-Szczerba
ul. Fabryczna 10,
41-909 Bytom
13,86
40,00
53,86
6.

Firma A.S. s.c. Alojzy Polok, Michał Świderek
ul. Plebańska 9/3,
44-100 Gliwice
59,44
40,00
 99,44


Kierownik Gospodarczy

22-06-2020 r. Anna Janik
________________________________________
(data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie)


Dyrektor Zespołu

22-06-2020 r. Katarzyna Dąbrowska

________________________________________
(data i podpis osoby zatwierdzającej ogłoszenie)