oznaczenie sprawy: ZSO8.26.4.2020

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8
zawiadamia o wynikach postępowania

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

"Modernizacja obiektu - zamówienie w częściach."

 

Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano:
część 1: Modernizacja instalacji elektrycznej 1 piętro segmentu 1, wykonanie kompensacji mocy biernej dla całego budynku szkoły.

HELEN-EL Helena Gregulska
ul. Warszawska 8/1 , 44-100 Gliwice z ceną 164 475,70 zł.
 
Uzasadnienie:
Wybrana oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów według kryterium oceny ofert, jest zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający przewidział zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy i dokonał oceny ofert.
.
Wykonawcy, którzy złożyli oferty:
Lp.
Nazwa i adres wykonawcy  
Liczba pkt
w kryterium cena
Liczba pkt
w kryterium
okres gwarancji i rękojmi
Łączna
punktacja

1.
HELEN-EL Helena Gregulska
ul. Warszawska 8/1 ,
44-100 Gliwice
60,00
40,00
100,00
2.
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "BUDOMEX" Konat Katarzyna
ul. Dworcowa 39,
42-610 Miasteczko Śląskie
48,92
40,00
88,92
3.
INFOPOLGAZ Marlena Handel-Szczerba
ul. Fabryczna 10,
41-909 Bytom
29,45
40,00
69,45
4.

"EL-LAN" Instalacje Elektryczne Anna Kańtoch
ul. Sobieskiego 245/B/1,
42-580 Wojkowice
45,12
40,00
85,12
5.

Interaut Sławomir Kowalczyk
ul. Słowackiego 4,
41-400 Mysłowice
44,62
40,00
84,62


Kierownik Gospodarczy

22-06-2020 r. Anna Janik
________________________________________
(data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie)


Dyrektor Zespołu

22-06-2020 r. Katarzyna Dąbrowska

________________________________________
(data i podpis osoby zatwierdzającej ogłoszenie)