ZAŁĄCZNIK NR 6
Oznaczenie sprawy: ZSO8.26.4.2020 
 
______________________________________________________________
nazwa (firma) wykonawcy
______________________________________________________________

______________________________________________________________
adres wykonawcy
 

INFORMACJE
potwierdzające zasadność zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa
 
 
W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:
 
Modernizacja obiektu - zamówienie w częściach.

oświadczamy, że dokumenty załączone do niniejszej informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Stanowią one informacje ....................................................................................................................
                                                      (należy wpisać odpowiednio: np. techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa, posiadające wartość gospodarczą)

Informacje te, jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób.

Uprawniony do korzystania z tych informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, następujące działania w celu utrzymania ich w poufności:

...........................................................................................................................................................


...........................................................................................................................................................


...........................................................................................................................................................


..........................................................................................................................................................


  
 
 
 
 
________________________
miejscowość, data
_________________________
imię i nazwisko  
________________________________
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej