oznaczenie sprawy: ZSO8.26.2.2019

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8
zawiadamia o wynikach postępowania

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

"Modernizacja obiektu - instalacji elektrycznej, słaboprądowej i oświetlenia - etap 2."

 

Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano:

HELEN-EL Helena Gregulska
ul. Warszawska 8/1 , 44-100 Gliwice z ceną 637 475,84 zł.
 
Uzasadnienie:
Oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów, jest zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ustawą Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający przewidział zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy i dokonał oceny ofert.
Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) w imieniu zamawiającego informuję, że z niniejszego postępowania odrzucono ofertę złożoną przez: INFOPOLGAZ Marlena Handel-Szczerba ul. Fabryczna 10 41-909 Bytom
Uzasadnienie faktyczne i prawne
Przyczyny odrzucenia są następujące:
a) Na podstawie art. 90 ust. 1, 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający zwrócił się z prośbą o złożenie wyjaśnień dotyczącej ceny oferty, która wyczerpuje znamiona tzw. ceny rażąco niskiej. Wykonawca nie udzielił odpowiedzi w wyznaczonym terminie.
b) Wobec powyższego, na podstawie art. 89 ust. 1, pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) oferta Wykonawcy zostaje odrzucona - zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
.
 
Wykonawcy, którzy złożyli oferty:
 
Lp.
Nazwa i adres wykonawcy  
Liczba pkt
w kryterium cena
Liczba pkt
w kryterium
okres gwarancji i rękojmi
Łączna
punktacja

1.
HELEN-EL Helena Gregulska
ul. Warszawska 8/1 ,
44-100 Gliwice
60,00
40,00
100,00
2.
INFOPOLGAZ Marlena Handel-Szczerba
ul. Fabryczna 10,
41-909 Bytom
0,00


Kierownik Gospodarczy

08-08-2019 r. Anna Janik
________________________________________
(data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie)


Wicedyrektor

08-08-2019 r. Piotr Jaworski

________________________________________
(data i podpis osoby zatwierdzającej ogłoszenie)